Podjęta przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uchwała w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek o numerach 114-128 na os. Czecha stała się prawomocna. W związku z tym od 1 stycznia 2023 r. Zarząd Spółdzielni rozpocznie realizację wniosków o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali.

Regulacja gruntów priorytetem Zarządu Spółdzielni

Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających dotychczas regulację tytułu prawnego do gruntów na os. Lecha i os. Czecha były toczące się przez wiele lat postępowania administracyjne osób starających się o zwrot nieruchomości położonych na tych osiedlach. W bieżącym roku zostały one zakończone. Przypomnijmy, że wspomniany temat był jednym z przedmiotów spotkań zorganizowanych przez Zarząd Spółdzielni z mieszkańcami w czerwcu br. Ich celem było przede wszystkim przedstawienie etapów działań poprzedzających możliwość realizacji wniosków mieszkańców o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali. Taką możliwość od nowego roku będą mieli mieszkańcy budynku na os. Czecha 114-128.

Opłata przekształceniowa za wykup gruntu obowiązkowa

W celu przygotowania nieruchomości do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych Spółdzielnia była zobligowana do uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu z wykorzystaniem przysługującej jej bonifikaty w wysokości 75% zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania. Opłata ta wraz z kosztami notarialnymi, kosztami wyceny nieruchomości i opłatami sądowymi podlega rozliczeniu ze wszystkimi mieszkańcami budynku na os. Czecha 114-128. O jej wysokości i sposobach spłaty mieszkańcy zostaną poinformowani przez Zarząd jeszcze w grudniu br. w osobnej korespondencji.

Ustanowienie odrębnej własności – możesz, ale nie musisz!

Czym innym jest natomiast przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu.  Nie jest ono obligatoryjne, jednakże część osób już złożyła wnioski w tej sprawie. Pozostali mieszkańcy, którzy są zainteresowani ustanowieniem prawa odrębnej własności swojego lokalu przedmiotowy wniosek znajdą na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/dokumenty, który należy złożyć do Zarządu lub Kierownictwa Osiedli Lecha i Czecha.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Działem Gospodarki Nieruchomościami: telefonicznie – 61 222 38 30 lub mailowo – nieruchomosci@osiedlemlodych.pl.

Co z pozostałymi budynkami na os. Czecha?

Jesienią bieżącego roku Zarząd Spółdzielni zawarł umowę w formie aktu notarialnego z Miastem Poznań w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pozostałymi budynkami mieszkalnymi na os. Czecha wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności tych budynków. Obecnie Spółdzielnia oczekuje na ujawnienie przedmiotowego prawa w księgach wieczystych.

***

Szczegóły dot. regulacji tytułu prawnego do gruntów na os. Lecha i os. Czecha można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/regulacja-gruntow-lecha-czecha.