W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, Zarząd i Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan uprzejmie informują, że od 1 maja 2023 r. zmianie uległa stawka za gaz (25 zł / os.) w lokalach nieposiadających indywidualnych liczników gazowych*.

Zgodnie z Regulaminem zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, koszty dostawy gazu są ewidencjonowane i rozliczane w ramach danej nieruchomości, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w lokalach nieposiadających indywidualnych liczników gazowych. Liczbę osób przyjmuje się na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez użytkownika lokalu o liczbie osób zamieszkałych w danym lokalu. W przypadku, gdy nikt nie zamieszkuje w lokalu, do rozliczeń przyjmuje się jedną osobę.

Spółdzielnia pobiera od mieszkańców zaliczki (ryczałt) na pokrycie kosztów zużycia gazu, które są z nimi rozliczane na podstawie rzeczywistego zużycia gazu przez mieszkańców. W związku z tym Spółdzielnia pełni wyłącznie funkcję pośrednika pomiędzy dostawcą (PGNiG) oraz ostatecznym odbiorcą gazu i nie ma wpływu na wysokość opłat w tym zakresie. Spółdzielnia ponosi jednak odpowiedzialność za rzetelne skalkulowanie wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia gazu, gdyż ustalenie ich na zbyt niskim poziomie mogłoby przyczynić się do utraty płynności finansowej Spółdzielni.

Na kalkulację wysokości stawek za gaz mają wpływ przede wszystkim niżej wymienione czynniki:

 • rzeczywiste zużycie gazu przez mieszkańców / wskazania wspólnych gazomierzy – wynikające z faktur PGNiG
 • obowiązująca taryfa dostawcy gazu – PGNiG (Spółdzielnia składa stosowne wnioski i oświadczenia dotyczące zasobów mieszkaniowych, aby gospodarstwa domowe były zaszeregowane do odpowiedniej grupy odbiorców i taryfy opłat.)
 • deklaracje mieszkańców o liczbie osób zamieszkałych w lokalach (Od 2018 do 2022 roku deklarowana liczba osób zamieszkujących przedmiotowe nieruchomości* znacząco spadła.)
 • rozliczenie wyniku z tytułu energii gazowej za poprzedni rok
 • wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetowej, np. poziom inflacji.

Należy podkreślić, że w latach 2018 – 2021 stawki za gaz utrzymywały się na stałym – niskim poziomie (średnio – 5 zł / os.). W analogicznym okresie mieszkańcy sąsiednich osiedli, posiadający indywidualne liczniki gazowe w lokalach mieszkalnych, ponosili znacznie wyższe koszty związane ze zużyciem gazu.

Największe zmiany nastąpiły w 2021 r., kiedy to koszty znacznie przekroczyły wpływy od mieszkańców, wynikało to z wysokiego wzrostu zużycia gazu. Reakcją ze strony Spółdzielni było podniesienie stawek do kwoty 10 zł / os. (od listopada 2021 r.). Niestety zastosowana podwyżka nie pozwoliła na całkowite wyeliminowanie powstałej zaległości. W związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą panującą w kraju – znacznym podniesieniem cen gazu i wysoką inflacją, od 1 maja 2023 r. stawka za gaz w przedmiotowych nieruchomościach wynosi 25 zł / os.

Należy podkreślić, że plany gospodarcze na dany rok przygotowywane są w październiku poprzedniego roku. Kierownictwa Osiedli nie posiadają wtedy rocznego okresu rozliczeniowego, co uniemożliwia realną ocenę sytuacji. W związku z tym w roku bieżącym na podstawie rzeczywistych kosztów i wpływów, wprowadzane są korekty planów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy związanej z korektą planu na 2023 rok, wysokość stawek za gaz ulegnie obniżeniu (decyzja Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą)

Zmiana cen stawek od 01.07.2023 r.:

 • nieruchomość nr 1 – budynki na os. Polan o numerach 1-53 – 20 zł / os.,
 • nieruchomość nr 2 – budynki na os. Stare Żegrze o numerach 20-22, 23-28, 29-32, 33-35, 37-39, 40-42, 43-48, 49-51, 52-58, 59-62, 63-67, 106-108, 142-146, 147-150 – 20 zł / os.
 • nieruchomość nr 3 – budynki na os. Stare Żegrze o numerach 2-5, 6-9, 10-13, 68-71, 72-75, 76-79, 161-166, 167-170, 171-174, 176-179, 180-185 – 22 zł / os

Ponadto informujemy, że Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan analizuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu zmianę obecnego systemu rozliczania kosztów zużycia gazu. Zlecono przygotowanie: projektu przebudowy instalacji gazowej wraz z montażem gazomierzy indywidualnych oraz projektu przebudowy instalacji elektrycznej, co wiązałoby się z likwidacją instalacji gazowej. W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy możliwości technicznych i finansowych obu scenariuszy, Kierownictwo Osiedli przedstawi je mieszkańcom. Na podstawie konsultacji społecznych zostanie podjęta decyzja, które rozwiązanie należy wdrożyć.

* Lokale nieposiadające indywidualnych liczników gazowych w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan:

 • nieruchomość nr 1 – budynki na os. Polan o numerach 1-53,
 • nieruchomość nr 2 – budynki na os. Stare Żegrze o numerach 20-22, 23-28, 29-32, 33-35, 37-39, 40-42, 43-48, 49-51, 52-58, 59-62, 63-67, 106-108, 142-146, 147-150
 • nieruchomość nr 3 – budynki na os. Stare Żegrze o numerach 2-5, 6-9, 10-13, 68-71, 72-75, 76-79, 161-166, 167-170, 171-174, 176-179, 180-185