Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie       § 777 ust. 28 Statutu ogłasza wyniki głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obradującego w 18-tu częściach w dniach od 21 maja 2019 roku do 6 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Za: 499
Przeciw: 9

Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.

Za: 512
Przeciw: 2

Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2019 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

a) Prezes Zarządu – Tadeusz Stachowski za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

Za: 496
Przeciw: 15

Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

b) Zastępca Prezesa ds. Technicznych – Małgorzata Lejman za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Za: 501
Przeciw: 13

Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

c) Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Agnieszka Terka za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Za: 496
Przeciw: 11

Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

Ogłoszenie Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu dot. wyników głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia 2019 

***

Na podstawie list obecności stwierdzono, że na 18 części Walnego Zgromadzenia 2019 r. przybyło 545 członków (w tym 1 opiekun prawny) spośród 38 596 członków uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 1,4 %. Najwięcej członków przybyło na 16 część Walnego Zgromadzenia (os. Orła Białego) –  51 członków, średnia frekwencja na jednej części Walnego Zgromadzenia to 30 członków.