Veolia Energia Poznań S.A. – dostawca ciepła do budynków znajdujących się w zasobach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, wprowadziła nową taryfę cen i stawek w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla określonych grup odbiorców, która obowiązuje od 1 maja br. (zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2023 r.). W związku z tym, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do dostawcy ciepła i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyjaśnienia w tym zakresie.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w założeniach ma chronić odbiorców końcowych przed podwyżkami cen energii cieplnej przewyższającymi próg 40 % w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. Należy zaznaczyć, że próg określony ww. ustawą dotyczy średnich wartości cen ciepła dla całego systemu ciepłowniczego danego dostawcy, a nie kosztów konkretnego odbiorcy. Poza tym wartości graniczne określone ustawą dotyczą kosztów netto, tj. bez uwzględnienia podatku VAT.

Spółdzielnia stale monitoruje skalę podwyżek cen ciepła, a dokonane obliczenia z wykorzystaniem posiadanych danych dotyczących naszych rocznych zakupów energii cieplnej sugerują, że próg 40 % mógł zostać przekroczony (Skala podwyżek netto wynosi obecnie 45 %, a po uwzględnieniu podwyższonego podatku VAT – z poziomu 5 % do 23 % – skala podwyżek brutto kształtuje się na poziomie 70 %).

W związku z tym, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwrócił się do dostawcy ciepła o wyjaśnienie, czy obecna taryfa nie przekracza 40-procentowego ustawowego (maksymalnego) wzrostu poziomu cen ciepła. Zgodnie z przekazanymi przez Veolię wynikami obliczeń, średnia cena ciepła dla Poznania we wrześniu 2022 roku wynosiła 88,25 zł/GJ, a od 1 maja 2023 – 123,05 zł/GJ. Wartość od której działałby próg ograniczający podwyżki, tj. 40 %, jest o 0,50 zł wyższa i wynosi 123,55 zł/GJ.

Po uzyskaniu wyników obliczeń od dostawcy ciepła, Zarząd skierował do Prezesa URE prośbę o wyjaśnienie sposobu działania niektórych zapisów ustawy ograniczającej podwyżki cen energii cieplnej. Urząd Regulacji Energetyki jako jedyny posiada dostęp do danych pozwalających na weryfikację wyników obliczeń dostawcy ciepła. W piśmie Spółdzielni podkreślono, że sytuacja, w której realne podwyżki kosztów ciepła nie uruchamiają ustawowego 40-procentowego wskaźnika ograniczającego, budzi niezrozumienie i wiele kontrowersji. Obecnie oczekujemy na odpowiedź URE.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Spółdzielni poparł Petycję Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie potrzeby skorzystania z możliwości jaką dają przepisy prawa Unii Europejskiej, tj. maksymalnego obniżenia cen energii w ustawie o VAT  do 5 % VAT z obecnej stawki 23 %. Została ona złożona do Komisji Praw Człowieka, Samorządności i Petycji Senatu RP.