Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 29/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dniach od 9 maja do 6 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone będzie na 18 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania odbędą się w ratajskich domach kultury i szkołach. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostaną zawiadomieni na piśmie (od 21 marca do 1 kwietnia br. gospodarze domów będą dostarczać zawiadomienia o poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio do mieszkań).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. W tym roku członkowie Spółdzielni wybiorą także nową Radę Nadzorczą (na kadencję 2023-2026). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023 publikujemy poniżej.

Przypomnijmy, że ze względu na przepisy covidowe, w 2022 r. Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały za lata 2019-2021 na piśmie.

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, Zarząd zwoła w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Następnie, w terminie 7 dni po podpisaniu uchwał, wyniki zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Dodatkowo powyższe informacje pojawią się na stronie internetowej.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a. mandatowo-skrutacyjnej;
  b. wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za lata 2019-2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za lata 2019-2022 oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za lata 2019-2022 wraz z opiniami biegłych rewidentów.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2019-2022 wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu za rok 2022 oraz informacje w sprawie wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z przeprowadzonych lustracji Spółdzielni za lata 2016-2018 oraz 2019-2021.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026.
 9. Dyskusja nad punktami  5, 6 i 7.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności    Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok;
  b. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2022;
  c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok.
 11. Informacja Komisji Wnioskowej.
 12. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026.
 13. Zakończenie obrad.

Uwaga:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2019 roku, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą do wglądu od 17.04.2023 r. w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 117) w godzinach pracy Spółdzielni. Protokoły z lustracji Spółdzielni oraz pisma polustracyjne będą do wglądu od 17.04.2023 r. wyłącznie w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Informacja o terminach i miejscach obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia dostępna będzie na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni od 17.04.2023 r. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Terminarz 18 części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu: 9 maja – 6 czerwca 2023 r.