Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowuje projekt nowego studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. W związku z tym do 6 maja br. MPU zbierała opinie na jego temat.

Sporo kontrowersji wśród mieszkańców os. Orła Białego wzbudziło oznaczenie w studium terenu zlokalizowanego między Szkołą Podstawową nr 64 im. Marii Konopnickiej a Kościołem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty jako zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W związku z powyższym Rada Osiedla Orła Białego na posiedzeniu 27 kwietnia br. negatywnie zaopiniowała projekt nowego studium dla obszaru – Osiedle Żegrze (obszar os. Stare Żegrze, os. Polan i os. Orła Białego) i nie wyraziła zgody na ewentualne zmiany Uchwały nr XV/127/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Orła Białego” w Poznaniu. Opinia została przekazana do MPU.

Warto przypomnieć, że Zarząd jak i Rada Osiedla Orła Białego Spółdzielni brali czynny udział w powstawaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Orla Białego. Ww. oraz mieszkańcy wielokrotnie postulowali zachowanie dotychczas stworzonych i funkcjonujących terenów zielonych przy jednoczesnym zakazie lokalizacji budynków mieszkalnych. W uzasadnieniu do ww. uchwały zawarto następujący fragment:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Orła Białego” w Poznaniu zachowuje w zdecydowanej większości istniejące funkcje i sposób zagospodarowania osiedla mieszkaniowego, nie dopuszczając tym samym do intensyfikacji zabudowy oraz dogęszczenia zabudową mieszkaniową zakończonego przestrzennie założenia urbanistycznego modernistycznego osiedla. (….) We wnętrzu osiedla, zgodnie z licznymi wnioskami mieszkańców oraz Rady Osiedla (Żegrze) i Spółdzielni Mieszkaniowej, zachowany został, częściowo już zainwestowany, teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem niekubaturowych budowli sportowych, urządzeń rekreacji plenerowej, boisk, placów zabaw i rządzeń związanych z organizacją parku. Ponadto, uzupełniająco dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w sąsiedztwie szkoły wyznaczono teren sportu i rekreacji, w ramach którego dopuszczono lokalizacje nie więcej niż 2 budynków sportowo-rekreacyjnych o wysokości do 2 kondygnacji.

Dlaczego więc nie można zmienić zapisu w studium, aby mieszkańcy nie obawiali się, że na jego podstawie w przyszłości zostanie zmieniony miejscowy plan i w konsekwencji na osiedlu powstaną nowe bloki?

Jak przekonują miejscy planiście, nie można tego zrobić z dość prostej przyczyny – teren między szkołą podstawową a kościołem to bardzo mały fragment, a studium jest w zbyt dużej skali, aby takie szczegóły mogły się w nim znaleźć.

Przedstawiciele MPU uspakajają i zapewniają, że Miasto nie ma w planach przeznaczenia tego gruntu pod zabudowę mieszkaniową. Tereny zieleni oraz sportu i rekreacji są „chronione” przez uchwalony plan miejscowy. Ponadto to mpzp jest aktem prawa miejscowego, nie zaś studium. To na podstawie planu miejscowego wydawane są wiążące decyzje i zgody.