W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu przygotowała protest przeciwko nowym zasadom oceniając je jako niekorzystne dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia (zakupu lub dzierżawy) nowych, do tej pory niestosowanych pojemników (w kolorze brązowym) do segregacji odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków. Dodatkowo do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należeć ma utrzymywania wspomnianych wyżej pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym we własnym zakresie.

Sprzeciw nasz budzi również fakt, iż nowe regulacje uchwalone przez ZZM GOAP 27 marca br., które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku, wprowadzone zostały bez uprzednich, jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami Poznania i gmin wchodzących w skład Związku, a także z ich reprezentantami – zarządcami i właścicielami nieruchomości.

Następstwem wprowadzenia nowych regulacji będzie zwiększenie opłat dla mieszkańców, ponieważ to na zarządcach nieruchomości ciążyć będzie obowiązek zakupu oraz czyszczenia i dezynfekowania pojemników na odpady biodegradowalne. Według szacunków SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, koszt zakupu specjalnych typów pojemników wraz z ich utrzymaniem oscylować będzie w granicach 1 mln zł.

Ponadto, brak technicznych i organizacyjnych możliwości właściwego mycia pojemników we własnym zakresie przez zarządców nieruchomości stworzy realne zagrożenie zdrowia mieszkańców oraz degradacji lub skażenia środowiska.

Złożenie podpisu pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla podjętej przez ZZM GOAP decyzji, przynoszącej negatywne konsekwencje i równocześnie wystąpieniem o zmianę uchwały podjętej bez konsultacji z mieszkańcami.

W najbliższych dniach gospodarze domów będą zbierać podpisy pod powyższym protestem.

Pobierz: Protest członków i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne