Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań ogłasza przetarg ofertowy w sprawie:

zbycia udziałów w wysokości 4730/9030 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej nieruchomość: ozn. ew. działka 3/13 z ark. 5 obręb Chartowo położonej na os. Tysiąclecia w Poznaniu o powierzchni 511 m2, KW PO2P/00239383/9, zabudowanej pawilonem handlowym wolnostojącym dwulokalowym o numerze ewidencyjnym 55A o powierzchni 47,3 m².

Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł + VAT.
Wadium: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) jest płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pn. w godz. 10:00 – 16:00, a od wt. – pt. w godz. 10:00 – 14:00) w terminie do dnia 16.11.2016 r.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Przetarg w sprawie zbycia udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej ozn. ew. działka 3/13 z ark. 5 obręb Chartowo położonej na os. Tysiąclecia zabudowanej pawilonem nr 55A” w terminie do dnia 23.11.2016 r.

Oferta musi zawierać:

  1. dane oferenta: imię, nazwisko (nazwa firmy);
  2. NIP, PESEL;
  3. adres do korespondencji, numer telefonu;
  4. oferowaną cenę netto;
  5. potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopia).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 7.12.2016 r.
Wadium wybranego oferenta przechodzi na poczet ceny nieruchomości.
W przypadku, gdy wybrany oferent nie podpisze aktu notarialnego dotyczącego wykupu gruntu traci wpłacone wadium na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia ustanowi służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3/13 z arkusza 5, obręb Chartowo. Jednorazowa wartość opłaty z tytułu służebności zgodnie z operatem szacunkowym wynosi: 2.040,00 zł + VAT. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, osobiście – pokój nr 310, w pn. w godz. 10:00 – 16:30, od wt. –  pt. w godz. od 10:00 – 13:00 lub telefonicznie.