W związku z prowadzonymi przez Spółdzielnię działaniami oraz trwającą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania procedurą w sprawie regulacji na rzecz Spółdzielni tytułu prawnego do gruntów pod budynkami mieszkalnymi na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu 8 i 9 czerwca br. zorganizował spotkania z mieszkańcami tych osiedli. Spółdzielnię reprezentowali: Ireneusz Schiller – Prezes Zarządu, Wojciech Szczęsny – Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych, Maria Gazda – Kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami oraz Marcin Piotrowski – Koordynator Działu Radców Prawnych.

Stan prawny gruntów na os. Lecha i os. Czecha to niezwykle wieloaspektowa oraz złożona kwestia. Celem spotkań było przede wszystkim przedstawienie etapów działań poprzedzających możliwość realizacji wniosków mieszkańców o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali.

W 1995 r. Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu złożył wniosek do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz w Poznaniu o przekazanie na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych na os. Lecha i os. Czecha. Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających dotychczas regulację tytułu prawnego do przedmiotowych gruntów były toczące się przez wiele lat postępowania z wniosków osób starających się o zwrot nieruchomości położonych na tych osiedlach. Do zakończenia pozostaje nadal jedno postępowanie, którego przedmiotem jest część gruntów położonych na os. Lecha.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie spotkań, będące jedocześnie opisem obecnego stanu prawnego gruntów, na których znajdują się następujące grupy budynków:

  1. os. Czecha 114-128:

Zarząd Spółdzielni 2 czerwca 2022 r. podjął projekt Uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek na os. Czecha 114-128.

Działając w trybie art. 43 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni zawiadomił osoby uprawnione, że od 20 czerwca 2022 roku do 18 lipca 2022 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie nr 16, pokój nr 3 – parter), w godzinach 10:00 -17:00 (poniedziałek) i 10:00 – 14:00 (wtorek – piątek) oraz w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha (os. Lecha 121) w godzinach urzędowania, zostanie wyłożony do wglądu projekt Uchwały nr 38/2022 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek na os. Czecha 114-128.

Osoby, których projekt Uchwały dotyczy i którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich prawa własności lokali mogą w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu Uchwały do wglądu przedstawić Zarządowi Spółdzielni pisemne wnioski dotyczące zmian tego projektu.

  1. os. Czecha 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 79, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139:

W przypadku gruntów pod ww. budynkami przez wiele lat toczyły się postępowania o zwrot nieruchomości, które na podstawie decyzji organów administracji państwowej oraz orzeczeń sądowych zakończyły się odmową zwrotu dla wnioskodawców. Obecnie Zarząd Spółdzielni oczekuje na opublikowanie przez Urząd Miasta Poznania Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. Pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości przysługuje Spółdzielni. Stanowi to pierwszy etap procedury regulacji tytułu prawnego do gruntów na rzecz Spółdzielni. Następnie rozpocznie się procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, procedura stworzenia nieruchomości, procedura podjęcia uchwały przez Zarząd Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Dopiero wówczas możliwa będzie realizacja przez Spółdzielnię wniosków osób starających się o przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

  1. os. Lecha 80-89, 90-97, 98-109, 110-119:

Do gruntów pod ww. budynkami Spółdzielnia posiada prawo własności. W celu utworzenia czterech jednobudynkowych nieruchomości, niezbędny był podział gruntów, na których znajdują się powyższe budynki. Obecnie Zarząd Spółdzielni oczekuje na uprawomocnienie się podziału działek w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz w Poznaniu. Do kolejnych etapów będą należeć: ujawnienie nowo powstałych działek w księdze wieczystej, założenie osobnych ksiąg wieczystych dla każdej nieruchomości, procedura podjęcia uchwały przez Zarząd Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Dopiero wówczas możliwa będzie realizacja przez Spółdzielnię wniosków osób starających się o przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

  1. os. Lecha 2-13, 57-66, 67-78:

W przypadku gruntów pod ww. budynkami 2018 r. toczyły się postępowania o zwrot, które na podstawie decyzji organów administracji państwowej oraz orzeczeń sądowych zakończyły się odmową zwrotu dla wnioskodawców. Obecnie Zarząd oczekuje na wszczęcie procedury przekazania tytułu do gruntu pod przedmiotowymi budynkami przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Do kolejnych etapów będą należeć: procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, procedura stworzenia nieruchomości, procedura podjęcia uchwały przez Zarząd Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Dopiero wówczas możliwa będzie realizacja przez Spółdzielnię wniosków osób starających się o przekształcenie prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

  1. os. Lecha 21-30, 31-36, 45-56, 122-129:

W przypadku gruntów pod ww. budynkami przez wiele lat toczyły się postępowania o zwrot nieruchomości, które na podstawie decyzji organów administracji państwowej oraz orzeczeń sądowych zakończyły się odmową zwrotu dla wnioskodawców. Obecnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy się jeszcze jedno postępowanie o zwrot nieruchomości na os. Lecha. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy, na którym będzie ono . Uniemożliwia to wszczęcie jakichkolwiek działań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania prowadzących do uregulowania na jej rzecz Spółdzielni tytułu prawnego do gruntów pod ww. budynkami.

***

W celu uzyskania szczegółowych informacji w przedmiotowym temacie zapraszamy na specjalnie w tym celu stworzoną stronę internetową – osiedlemlodych.pl/regulacja-gruntow-lecha-czecha/.