Zgodnie z Regulaminem porządku domowego SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu obowiązuje zakaz dokarmiania ptaków oraz wyrzucania resztek jedzenia przez okna, balkony i w najbliższym otoczeniu budynków. Powyższe doprowadza do coraz częstszego pojawiania się dzików na osiedlach, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców.

W przypadku zauważenia dzików na osiedlu należy bezzwłocznie skontaktować się ze Strażą Miejską – 986.

Poniżej publikujemy fragment pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania dot. przedmiotowej sprawy:

W odniesieniu do problemów związanych z pojawianiem się dzików na terenach zurbanizowanych informuję, że przypadki zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt, zgodnie z przyjętą procedurą należy zgłaszać do Straży Miejskiej Miasta Poznania (tel. 986), która po zweryfikowaniu prawdziwości zgłoszenia przez patrol, powiadamia Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania, podejmujące w takim przypadku niezwłocznie działania mające na celu usunięcie zagrożenia. Informacje na ten temat zostały zamieszczone w kolportowanych przez Urząd Miasta ulotkach, na portalach internetowych, facebooku-u i w lokalnych programach telewizyjnych.

Od 2012 roku, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa wyłania corocznie podmiot, z którym realizuje zadania mające na celu usuwanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt. Działania te obejmują: wypłaszanie, odłów żywołowny, odstrzał redukcyjny, pomoc weterynaryjną itp.

Z informacji otrzymywanych od Straży Miejskiej Miasta Poznania wynika, że dziki w okresie od grudnia do kwietnia migrują przez Starołękę, Franowo, Kobyle Pole i Antoninek.

W związku z tym od grudnia 2018 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zlecił specjalistycznemu podmiotowi ustawienie w rejonie Starołęki odłowni żywołownych. Efektem tego przedsięwzięcia było odłowienie i wywiezienie poza Poznań od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. 10 dzików.

Niestety w związku z rozszerzeniem się strefy zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń musieliśmy zrezygnować z odławiania dzików na terenach zurbanizowanych, ponieważ zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii dziki można jedynie uśmiercać, a czynności związanych z pozbawieniem dzika życia nie można dokonywać na terenie zabudowanym (150 m od budynków mieszkalnych), (…).

W związku z zmienioną sytuacją epizootyczną (ASF) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa podejmuje działania, które mają na celu zmniejszenie migracji dzików na tereny zurbanizowane. Pogotowie ds. usuwania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt wieczorami patroluje tereny nadwarciańskie i dokonuje odstrzału redukcyjnego dzików migrujących na teren osiedli położonych wzdłuż ul. Zamenhofa, natomiast dwóch nowych myśliwych regularnie pozyskuje dziki na terenach: Garaszewa, Pokrzywna i Starołęki.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że znaczną część obszaru otaczającego od wschodu i południa os. Armii Krajowej stanowiły do niedawna pola uprawne i nieużytki będące obwodem łowieckim nr 175 administrowanym przez Koło Łowieckie „Ratusz”, który w 2019 r. z terenu miasta usunął 84 dziki. Niestety inwestycje budowlane prowadzone na południe od ul. Hetmańskiej spowodowały niekontrolowaną migrację dzików w kierunku północnym, ponieważ od strony południowej naturalna migracja zwierząt utrudnia autostrada A2.

Mając na uwadze powyższe fakty oraz zjawisko nieodpowiedzialnego zachowania niektórych ludzi dokarmiających zwierzęta oraz niezabezpieczających odpady organiczne, efektywność działań podejmowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i bezpieczeństwa należy ocenić w perspektywie długofalowej (…).

Dyrektor
Witold Rewers