Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie § 777 ust. 28 Statutu ogłasza wyniki głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obradującego w 19 częściach w dniach od 4 maja 2016 roku do 7 czerwca 2016 roku.

Uchwała Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia
14 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2015 rok:
głosów „za” – 557,
głosów „przeciw” – 5.
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia
14 czerwca 2016 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 rok:
głosów „za” – 572,
głosów „przeciw” – 3.
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia
14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2015 rok:

1.Prezes Zarządu – Tadeusz Stachowski:
głosów „za” – 557,
głosów „przeciw” – 5.
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

2.Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Ewa Budna:
głosów „za” – 565,
głosów „przeciw” – 4.
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

3.Zastępca Prezesa ds. Technicznych – Małgorzata Lejman:
głosów „za” – 559,
głosów „przeciw” – 6.
Większością głosów absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia
14 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1/15, arkusz 15, obręb Rataje położonej na os. Piastowskim:
głosów „za” – 536,
głosów „przeciw” – 11.
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia udziałów w prawie własności do nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka 3/13, arkusz 5, obręb Chartowo położonej na os. Tysiąclecia:
głosów „za” – 514,
głosów „przeciw” – 41.
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała Nr 6/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia      14 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia odwołania członka (numer członkowski 38.755) od Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni:
głosów „za” – 39,
głosów „przeciw – 438
Odwołanie nie zostało uwzględnione.