Mając na uwadze wejście w życie w dniu 24 czerwca 2020 roku przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 – tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni została ustawowo przedłużona do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia w Polsce stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Członków, które będzie wybierało nową Radę Nadzorczą Spółdzielni na kolejną kadencję, zostanie zwołane w powyżej wskazanym ustawowym terminie 6 tygodni od dnia zakończenia w Polsce stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Podstawa prawna: art. 90 oraz 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.