Podczas tegorocznych 18 części Walnego Zgromadzenia wybieranych będzie 19 członków Rady Nadzorczej, po jednym członku z każdej jego części. Wyjątkiem jest część Walnego Zgromadzenia obejmująca os. Orła Białego, z którego wybieranych będzie 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w części obejmującej os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od 6 lutego 2023 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie kandydata/tki należy złożyć w biurze Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 (kancelaria, pokój 18) w terminie do 28 lutego 2023 roku w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 7:00 – 17:00, wt. – pt.: 7:00 – 15:00).

Wcześniejsze zgłoszenia kandydatów pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata/tki do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zgłoszenie kandydata/tki w wyborach do Rady Nadzorczej
Oświadczenie kandydata/tki w wyborach do Rady Nadzorczej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli