W związku z ustawową zmianą terminu zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustawowym wydłużeniem kadencji rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, w latach 2020, 2021 oraz 2022 nie odbyły się stacjonarne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, a co za tym idzie nie odbyły się wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Biorąc pod uwagę następujące przepisy:

  • art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych:

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) uchyla się art. 90 i art. 90a.

  • art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych:

Kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.

  • art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: (…) 2) art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia;

  • art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych:

Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

oraz

  • § 7710 ust. 6 zdanie pierwsze Statutu Spółdzielni:

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni w terminie do końca miesiąca lutego roku, w którym odbywają się wybory,

Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest podjąć działania mające na celu przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia, które będzie wybierało nową Radę Nadzorczą Spółdzielni, w terminie do końca czerwca 2023 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej określone w Statucie pozostają bez zmian. Zgodnie z § 7710 ust. 3 prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają Rady Osiedli, Rada Nadzorcza oraz grupy członków liczące co najmniej 50 osób.

Wcześniejsze zgłoszenia kandydatów pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie stosownej grupy członków w ramach danej części Walnego Zgromadzenia, nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

OBWIESZCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie § 7710 Statutu, informuje, że w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Spółdzielni, podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026. Obecna kadencja Rady Nadzorczej została ustawowo wydłużona i zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie ww. przepisu.

Wybieranych będzie 19 członków Rady Nadzorczej z 18 części Walnego Zgromadzenia, po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem jest część Walnego Zgromadzenia obejmująca os. Orła Białego, z którego wybieranych będzie 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w części obejmującej os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od 6 lutego 2023 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie kandydata/tki należy złożyć w biurze Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 (kancelaria, pokój 18) w terminie do 28 lutego 2023 roku w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 7:00 – 17:00, wt. – pt.: 7:00 – 15:00).

Wcześniejsze zgłoszenia kandydatów pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata/tki do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Obwieszczenie dot. Walnego Zgromadzenia 2023
Wykaz części Walnego Zgromadzenia 2023