Na skutek ustawowej zmiany terminu zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustawowego wydłużenia kadencji rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych w związku ze stanem epidemii COVID-19, w latach 2020 oraz 2021 nie odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, a w konsekwencji nie było możliwe przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawowe oraz § 7710 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest podjąć działania mające na celu przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po odwołaniu stanu epidemii COVID-19. W szczególności, podobnie jak w roku ubiegłym, powstała konieczność aktualizacji list kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zasady ich zgłaszania określone w Statucie pozostają bez zmian.

OBWIESZCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie § 7710 Statutu, informuje, że w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Spółdzielni, podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2022-2025. Obecna kadencja Rady Nadzorczej oraz termin zwołania obrad Walnego Zgromadzenia zostały ustawowo wydłużone do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii COVID-19.

Wybieranych będzie 20 członków Rady Nadzorczej z 18 części Walnego Zgromadzenia, po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem są części Walnego obejmujące os. Lecha i os. Orła Białego, z których wybieranych będzie po 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w częściach obejmujących os. Lecha oraz os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tych części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli oraz Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) – (z uwagi na COVID-19 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 7 lutego 2022 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00).

Wcześniejsze zgłoszenia kandydatów pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata/tki do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zarząd Spółdzielni

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2022 Zarządu Spółdzielni – Obwieszczenie
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2-22 Zarządu Spółdzielni – wykaz części Walnego Zgromadzenia