W związku z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 90 oraz art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w latach 2020 i 2021 nie odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Ww. regulacje prawne o randze ustawowej wprowadziły zmiany dotyczące terminu zwołania stacjonarnych obrad Walnego Zgromadzenia oraz długości kadencji Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi, Walne Zgromadzenie, które będzie wybierało nową Radę Nadzorczą Spółdzielni na kolejną kadencję, zostanie zwołane w formie stacjonarnej w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia w Polsce stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Ponadto ustawodawca w art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze wprowadził zapis, który upoważnia Zarząd lub Radę Nadzorczą do zarządzenia podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.

Na ww. podstawie Rada Nadzorcza oraz Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu planują zarządzenie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał na piśmie w czerwcu br. w następujących sprawach:

  • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za lata 2019, 2020 i 2021;
  • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019, 2020 i 2021;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie ma na celu zabezpieczenie bieżącej działalności, zarządzania i rozwoju Spółdzielni oraz uporządkowanie spraw organizacyjnych, finansowych i gospodarczych Spółdzielni, które dotyczą członków oraz mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

O szczegółowych informacjach dot. powyższego tematu poinformujemy w kolejnych wpisach na naszej stronie internetowej.