Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące procedury zgłaszania kandydatów w wyborach do Rad Osiedli na kadencję 2019-2022:

Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach jednomandatowych
Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach dwumandatowych (os. Tysiąclecia)
Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach czteromandatowych (os. Pomet)
Oświadczenie kandydata
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rad Osiedli

Przypomnijmy, że kandydować w ramach okręgów wyborczych mogą członkowie: posiadający tytuł prawny do lokalu w tych okręgach lub zamieszkali w tych okręgach. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów: 04.03.2019 r. – 12.03.2019 r. w Kierownictwie Osiedla/i, w godzinach pracy. Zgłaszający może zgłosić tylko jedną listę kandydatów w danym okręgu wyborczym, zawierającą podpisy co najmniej 25 członków: posiadających tytuł prawny do lokalu w danym okręgu lub zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Druki list zgłoszeń kandydatów oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu (os. Piastowskie 16, p. 117) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od 26 lutego 2019 r. W ww. miejscach dostępny jest również Regulamin Rad Osiedli określający zasady wyborów. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na drukach przygotowanych przez Spółdzielnię.

Zobacz: Wybory do Rad Osiedli