11 kwietnia 2019 r. w godz. 12:00-20:00 odbędą się wybory do Rad Osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2019-2022. Przypomnijmy, że Rada Osiedla to bezpośredni przedstawiciel mieszkańców reprezentujący ich interesy i potrzeby, dlatego warto zapamiętać powyższą datę i wziąć udział w wyborach.

Rada Osiedla składa się z 8-21 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich, spośród zgłoszonych kandydatów na 3-letnią kadencję w jednomandatowych osiedlowych okręgach wyborczych (z wyjątkiem os. Pomet i os. Tysiąclecia) obejmujących członków osiedla/i wchodzących w skład Kierownictw Osiedli. Kształt okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych w tym roku członków Rad Osiedli określają szczegółowo Zarządzenia do Uchwały nr 30/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2019 – 2022 dostępne poniżej:

Uchwała nr 30/2019 Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
Zarządzenie nr 1 – Wybory do Rady Osiedla Piastowskiego
Zarządzenie nr 2 – Wybory do Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Zarządzenie nr 3 – Wybory do Rady Osiedla Pomet
Zarządzenie nr 4 – Wybory do Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej
Zarządzenie nr 5 – Wybory do Rady Osiedla Lecha-Czecha
Zarządzenie nr 6 – Wybory do Rady Osiedla Tysiąclecia
Zarządzenie nr 7 – Wybory do Rady Osiedla Stare Żegrze-Polan
Zarządzenie nr 8 – Wybory do Rady Osiedla Orła Białego
Zarządzenie nr 9 – Wybory do Rady Osiedla Rusa

A oto podstawowe informacje dot. wyborów do Rad Osiedli:

Kandydować w ramach okręgów wyborczych mogą członkowie: posiadający tytuł prawny do lokalu w tych okręgach lub zamieszkali w tych okręgach. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów: 04.03.2019 r. – 12.03.2019 r. w Kierownictwie Osiedla/i, w godzinach pracy. Zgłaszający może zgłosić tylko jedną listę kandydatów w danym okręgu wyborczym, zawierającą podpisy co najmniej 25 członków: posiadających tytuł prawny do lokalu w danym okręgu lub zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Druki list zgłoszeń kandydatów oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie będą do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu (os. Piastowskie 16, p. 117) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od 26 lutego 2019 r. W ww. miejscach dostępny jest również Regulamin Rad Osiedli określający zasady wyborów. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na drukach przygotowanych przez Spółdzielnię.

Sposób przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli określa Regulamin Rad Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Do zakresu działania Rady Osiedla należą m.in.: uchwalanie planów gospodarczych zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przypadku braku Rady Nadzorczej, w ramach planów ogólnych Spółdzielni oraz kontrola ich realizacji; uchwalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów na eksploatację i utrzymanie nieruchomości; zatwierdzanie struktury i schematu organizacyjnego kierownictwa osiedla; opiniowanie działalności społeczno–kulturalnej i oświatowej na terenie jej działania; wydawanie opinii na temat zagospodarowania terenów na cele ogólnospółdzielcze; wydawanie opinii w sprawach przeznaczenia lokali użytkowych; rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla w tym również zleconych przez Radę Nadzorczą.