Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie    § 7710 Statutu, informuje, że w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej 2017 – 2020, podczas obrad Walnego Zgromadzenia w drugim kwartale 2020 r., przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2020 – 2023.

Wybieranych będzie 20 członków Rady Nadzorczej z 18 części Walnego Zgromadzenia,  po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem są części Walnego obejmujące os. Lecha i os. Orła Białego, z których wybieranych będzie po 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w częściach obejmujących os. Lecha oraz os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego Zgromadzenia.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku w godzinach pracy kancelarii (pokój 18) pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00, a w sobotę 29 lutego 2020 roku w godz. 8:00-14:00.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli,  Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 23 stycznia 2020 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2020 z dn. 16.01.2020 r. – Obwieszczenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu 5/2020 z dn. 16.01.2020 r. – Wykaz części Walnego Zgromadzenia