Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie § 77 z indeksem 7 ust. 28 Statutu ogłasza wyniki głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obradującego w 18 częściach w dniach od 14 maja 2024 roku do 24 maja 2024 roku.

Uchwała Nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok.

„Za” powyższą Uchwałą głosowało 530 członków, „przeciw” 3 członków, przy 18 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta na skutek uzyskania wymaganej większości głosów.


Uchwała Nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok.

„Za” powyższą Uchwałą głosowało 541 członków, „przeciw” 5 członków, przy 8 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta na skutek uzyskania wymaganej większości głosów.


Uchwała Nr 3/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu – Ireneuszowi Schillerowi „za” udzieleniem absolutorium głosowało 537 członków, „przeciw” 4 członków, przy 14 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Agnieszce Terka „za” udzieleniem absolutorium głosowało 537 członków, „przeciw”
3 członków, przy 16 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych  – Wojciechowi Szczęsnemu „za” udzieleniem absolutorium głosowało 526 członków, „przeciw” 13 członków, przy 15 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta na skutek uzyskania wymaganej większości głosów.

Ogłoszenie o wynikach uchwał Walnego Zgromadzenia 2024 SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu