Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że obecna sytuacja gospodarcza, a w szczególności dynamicznie rosnąca inflacja, która zgodnie z prognozami osiągnie w 2022 r. najwyższy poziom od 25 lat, przyczyni się do znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Dodatkowo prognozy inflacyjne przewidujące dalsze podnoszenie cen w 2023 r. spowodowały konieczność dostosowania wysokości stawek opłat za lokale w zasobach Spółdzielni do rosnących kosztów.

Wzrost opłat za używanie lokali będzie w dużej mierze niezależny od Spółdzielni. Przewiduje się, iż największy przyrost opłat będzie dotyczył centralnego ogrzewania i podgrzewu wody. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Urząd Regulacji Energetyki w dniu 12 grudnia 2022 r. zatwierdził nową taryfę ustaloną przez Veolię Energię Poznań S.A., na mocy której opłaty za dostarczone ciepło wzrosły po raz trzeci w ciągu 2022 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Veolię Energię Poznań S.A. wzrost opłat od 27 grudnia 2022 r. wyniesie średnio 34 %. Zaznaczyć należy, że prognozowany przez Veolię Energię Poznań SA wzrost oszacowany został w oparciu o stawki netto, które w trakcie 2022 r. zwiększono dwukrotnie. Na mocy przepisów tarczy antyinflacyjnej stawki podatku VAT na ciepło zostały obniżone z 23% do 8 % w styczniu 2022 r., a następnie do 5% od lutego 2022 r. Obniżenie stawki podatku VAT kompensowało poprzednie dwie podwyżki cen ciepła, dzięki czemu zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewu wody pobierane przez Spółdzielnię od użytkowników lokali mieszkalnych, w większości przypadków zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. W 2023 r., zgodnie z zapowiedziami rządu, stawki podatku VAT zostaną przywrócone do poziomu obowiązującego przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli do 23%. W związku z tym wzrost opłat za centralne ogrzewanie i podgrzew wody od lutego 2023 r. będzie uwzględniał zarówno zmiany taryf opłat oraz podwyższone stawki VAT za ciepło i wyniesie około 70%.

W celu pokrycia wydatków związanych z bieżącą eksploatacją budynków oraz zaplanowania niezbędnych prac remontowych konieczne będzie podwyższenie stawek opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości. Plan gospodarczy Spółdzielni na 2023 r. został sporządzony z uwzględnieniem poziomu inflacji w 2022 r. oraz w oparciu o prognozy wskaźników makroekonomicznych przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 r. W planie zawarto niezbędne koszty związane z eksploatacją nieruchomości, w tym wydatki mające na celu utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Prawo budowlane. W największym stopniu wzrosną koszty energii elektrycznej oraz wydatki związane z konserwacją i remontami budynków. Prognozowany wysoki przyrost cen usług obcych związany jest z dwukrotnym podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 1 stycznia 2023 r. oraz od 1 lipca 2023 r. Mimo, że wyższe koszty Spółdzielnia ponosi już teraz, zostaną one zrekompensowane zwiększonymi wpływami dopiero od 1 maja 2023 r.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu