Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu przypominają o obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyrzucania ich do pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje:

  • BIOODPADY,
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
  • PAPIER,
  • SZKŁO oraz
  • ODPADY ZMIESZANE

w miejscach gromadzenia odpadów (MGO, altany śmietnikowe) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami  Aglomeracji  Poznańskiej”.

Od 1 września 2020 r. ZM GOAP wprowadzi kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. W przypadku niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami może zostać podwyższona do 42 zł / osoba (obecnie – 14 zł / osoba). W każdym MGO zostanie zamontowana tablica informująca o prawidłowej segregacji odpadów, to także wskazówka mówiąca, który budynek mieszkalny przypisany będzie do danego MGO.

ZM GOAP przygotował obszerną informację dot. zmian, które w najbliższym czasie zaczną obowiązywać w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a można się z nią zapoznać TUTAJ.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z wytycznymi ZM GOAP w celu uniknięcia wzrostu opłat. Można je znaleźć na stronie internetowej ZM GOAP.