Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 46/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dniach od 21 maja do 6 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone będzie na 18 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania jak co roku odbędą się w ratajskich domach kultury i szkołach. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostaną zawiadomieni na piśmie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2019 publikujemy poniżej.

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, Zarząd zwoła w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Następnie, w terminie 7 dni po podpisaniu uchwał, wyniki zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Dodatkowo powyższe informacje pojawią się na stronie internetowej.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu.
 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
 10. Informacja Komisji Wnioskowej.
 11. Zakończenie obrad.

UWAGA:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą wyłożone do wglądu od 7.05.2019 r. we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pok. 117. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Terminarz 18 części Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu