Na początku maja SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, a także inne spółdzielnie mieszkaniowe wchodzące w skład ZM GOAP zbierały podpisy pod protestem przeciwko nowym regulacjom zawartym w Uchwale w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”. SM „Osiedle Młodych” zebrała 29 tys. podpisów.

Nasz sprzeciw budzą zapisy o nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia (zakupu lub dzierżawy) nowych, do tej pory niestosowanych pojemników (w kolorze brązowym) do segregacji odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków. Dodatkowo do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należeć ma utrzymywania wspomnianych wyżej pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym we własnym zakresie.

23 maja prezesi poznańskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu złożyli listy z wspomnianymi podpisami u Prezydenta Miasta Poznania  – Jacka Jaśkowiaka wraz z prośbą o interwencję w tej sprawie, poprzez zmianę zapisów w Uchwale GOAP-u. Spółdzielców przyjął jednak Zastępca Prezydenta ds. gospodarki komunalnej
i lokalowej oraz sportu – Tomasz Lewandowski, który w toku rozgorzałej dyskusji bronił podjętej przez GOAP decyzji. Mamy jednak nadzieję, że liczba 80 tys. podpisów zebranych przez wszystkie protestujące spółdzielnie stanowić będzie poważny argument w dyskusji na linii spółdzielcy – władze miasta i GOAP.

Zobacz: Protest przeciwko nowym zasadom o odpadach komunalnych