Działania Kierownictwa Osiedla:

We wrześniu na os. Orła Białego mieszkańcy przegłosowali wprowadzenie płatnej usługi sprzątania klatek schodowych. Głosowanie zakończyło się 8 września, wzięło w nim udział 2 272 użytkowników lokali. Za wprowadzeniem usługi wypowiedziało się 1 311 użytkowników lokali (57,7%), przeciw – 961 (42,3%). Następnie Kierownictwo rozpoczęło rozmowy z potencjalnymi usługodawcami celem uszczegółowienia zakresu i częstotliwości prac oraz wynegocjowania najbardziej korzystnych warunków oferty.

W altanach śmietnikowych wykonano mycie kostki betonowej oraz wymianę pojemników na odpady BIO.

W budynku na osiedlu Orła Białego 75 trwają prace związane z wykonaniem przeciwpożarowej instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

Kontynuowano także prace związane z wymianą wind w wejściach na os. Orła Białego 113 i 108. Oddanie windy do użytku nastąpi po wykonaniu robót wykończeniowych oraz dokonaniu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Uruchomione zostały prace związane z wymianą dźwigów w klatce 62 i 90.

Rozpoczął się remont drogi kościelnej od końca budynku 28 do miejsca już wyremontowanego przez Zarząd Dróg Miejskich Miasta Poznania. Dzięki temu naprawiona zostanie nawierzchnia drogi i uregulowane zostaną w tym obszarze miejsca postojowe.

Usunięto zniszczone bramki oraz odcinek skorodowanego ogrodzenie z zielonej polany za ryneczkiem.

W miesiącu wrześniu rozpoczęto następujące prace:

  • przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej;
  • remont 2 pionów balkonowych wraz z naprawą balustrady w wejściu 119. Prace potrwają ok. 2 miesięcy.

W zakresie konserwacji zieleni wykonano koszenie traw oraz zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń wzdłuż budynków Orła Białego 47-71 oraz przycinanie krzewów, a także prace porządkowe na opuszczonych ogródkach.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 25 września br. Na posiedzeniu Z-ca Kierownika Osiedla, Marcin Zastawny, omówił szczegółowo wyniki ankiet ws. wprowadzenia usługi sprzątania klatek schodowych. Radni Osiedla zostali zapoznani z zakresem i częstotliwością prac, które miałyby zostać uwzględnione w planowanej umowie.

Członkowie Rady dyskutowali na temat instalacji fotowoltaicznej przy okazji prac termomodernizacyjnych wieżowca na Orła Białego 4. Debatowano nad zaletami i wadami tego rozwiązania. Poruszono kwestie ekonomiczne w kontekście zasilania części wspólnych budynku w energię elektryczną oraz możliwości kontynuowania tego kierunku działania w kolejnych budynkach.

Na spotkaniu podjęta została dyskusja nad zasadnością i potrzebą wprowadzenia ochrony osiedla w miesiącach zimowych. W wyniku głosowania Radni Osiedla jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie usługi.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 23 października.