Czerwiec na osiedlu Rusa

W czerwcu rozpoczęto kompleksowy remont balkonów pionów 9-10 budynku na os. Rusa 1-10 z demontażem starych betonowych osłon balkonowych. Niebawem też prace w tożsamym zakresie rozpoczną się na pionach 17-18 budynku na os. Rusa 15-22. Ponadto przejęto
i zinwentaryzowano teren, który przekazano pod plac budowy wykonawcy prac termomodernizacyjnych budynku na os. Rusa 101-114. W budynku na os. Rusa 121-138 prowadzony jest sukcesywny remont instalacji gazowej (w czerwcu zakończono i przywrócono do użytku instalację w wejściu nr 121) oraz wymianę oświetlenia klatek schodowych i korytarzy lokatorskich (w czerwcu wykonano prace w wejściu nr 122). We wszystkich budynkach nieruchomości nr 7 rozpoczęto wymianę legalizacyjną wodomierzy.

Zrealizowano remont chodnika z korektą układu pieszego w okolicy szczytów na os. Rusa 75 i 86 w kierunku szkoły. Teren został uporządkowany i oddany do użytku, posadowione zostały ławki i kosze na śmieci. Ponadto przygotowano kolejne miejsca do parkowania jednośladów: rowerów i motorów oraz zrealizowano korektę miejsc parkingowych dla sprawniejszego i bezpieczniejszego ruchu kołowego na wysokości na os. Rusa 128.

W czerwcu rozpoczęto koszenie terenów zielonych (z koszenia, zgodnie z przyjętą w latach poprzednich praktyką, wyłączono teren przy Stadionie „Olimp”, stanowiący samoistną łąkę kwietną). Przeprowadzono przegląd drzewostanu. Drzewa wstępnie zakwalifikowane do wycinki zostały zinwentaryzowane w terenie oraz oznakowane farbą zgodnie z numerem inwentaryzacyjnym. Główne przyczyny zakwalifikowania drzew do wycinki to zamieranie koron, widoczne oznaki chorobowe, obumarcie. Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wysłany wniosek do stosownych organów administracyjnych o wydanie zezwolenia na wycinkę. Zostały wskazane lokalizacje nasadzeń kompensacyjnych. Drzewa, na których znajduje się posusz gałęziowy lub posiadają inne wady, a ich stan ogólny wydaje się nie powodować konieczności wycinki, zostaną poddane cięciu sanitarnemu lub zabiegom mającym na celu poprawę statyki.

11 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która przeanalizowała i przyjęła przedstawioną przez Kierownictwo Osiedla Rusa korektę planu finansowo-rzeczowego na rok 2024.

Następnie 13 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Rusa, na którym omawiano bieżące działania Kierownictwa Osiedla. Ponadto, po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, przyjęto korektę planu finansowo-rzeczowego na 2024 r. Dodatkowo omówiono wnioski przedstawione przez członków Komisji GZM Rady Osiedla, którzy dokonali przeglądu placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz chodników pod względem ich utrzymania i bezpieczeństwa. Przeanalizowano również wnioski mieszkańców złożone w trakcie osiedlowych części Walnego Zgromadzenia, a radni zgłosili bieżące potrzeby z inicjatywy własnej i mieszkańców. Ponadto dyskutowano nad bezpieczeństwem osób i mienia w kontekście cyklicznej współpracy z Policją. Wskazano miejsca, które miałyby być objęte działaniami prewencyjnymi dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 3 lipca br.

Maj 2024 na osiedlach Lecha i Czecha

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha w maju w wyniku zakończenia procedury przetargowej wyłoniło wykonawcę, który zrealizuje prace polegające na malowaniu wiatrołapów i holi wejściowych w budynkach 13-kondygnacyjnych na os. Lecha 122-129 oraz os. Czecha 61-72. Ponadto prowadzone są procedury przetargowe na wykonanie prac związanych z wykonaniem remontów balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach 12- i 16-kondygnacyjnych na os.Lecha 127 i os. Czecha 61-62, 77, 78, 114 -115 oraz dostawą i montażem nasad kominowych typu turbowent na kominach wentylacyjnych na budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha wg potrzeb.

Na os.Lecha 20 i 45-46 trwają prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, a z początkiem czerwca planowane jest rozpoczęcie powyższych prac w wejściach nr 21-22.

W budynku 16-kondygnacyjnym na os. Czecha 79 kontynuowane są prace związane z modernizacją oświetlenia korytarzowego klatek schodowych obejmujące wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED z czujnikiem ruchu.

W kwestii utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynków mieszkalnych i pawilonów wolnostojących na osiedlach Lecha i Czecha realizowany jest pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz roczny budowlany.

Na naszych osiedlach przeprowadzone zostały prace związane z koszeniem trawników.

Na posiedzeniu Rady Osiedli, 22.05.2024 r., omówiono temat zniszczonej drogi dojazdowej i dojścia do altanek śmietnikowych na os. Lecha 122-129. Powrócono również do tematu montażu paneli fotowoltaicznych na wysokich budynkach na os. Lecha i os. Czecha. Poparto wniosek mieszkańców kierowany do Rady Osiedla Chartowo oraz Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie zmiany trasy autobusu linii nr 154 umożliwiającej dojazd mieszkańców osiedli Lecha i Czecha do cmentarza w Spławiu. Omówiono również temat realizacji montażu monitoringu punktowego – pilotażowego w wysokich budynkach na osiedlach Lecha i Czecha (wybrane klatki).

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 12.06.2024 r.

Maj 2024 na osiedlu Rusa

W maju Kierownictwo Osiedla Rusa uzgadniało wszelkie kwestie formalne i organizacyjne dla sprawnego rozpoczęcia praz przez wyłonionych wykonawców remontu balkonów pionu 9-10 budynku os. Rusa 1-10, 17-18 budynku os. Rusa 15-22 oraz prac termomodernizacyjnych budynku os. Rusa 101-114.

Zrealizowano remont chodnika od prześwitu pomiędzy wejściami os. Rusa 2-3 w kierunku os. Rusa 30. Rozpoczęto korektę układu pieszego w okolicy os. Rusa 75 w kierunku szkoły, w efekcie poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszy kolizyjność, dodatkowo zwiększy się powierzchnia terenów zielonych, a cała przestrzeń zostanie estetycznie uporządkowana.

W budynku na os. Rusa 121-138 zakończono remont instalacji gazowej w pierwszym (nr 121) z czterech zaplanowanych na bieżący rok wejść. Ponadto rozpoczęto organizację prac wykonawcy wymiany oświetlenia wejść nr 121-129 na lampy typu LED z czujnikami ruchu na korytarzach lokatorskich oraz zmierzchu na klatkach schodowych.

W maju na terenie os. Rusa trwała sukcesywna wymiana zniszczonych desek w ławkach osiedlowych. Trwały sezonowe prace pielęgnacji terenów zielonych oraz  kontynuowano koszenie osiedlowych trawników. Z koszenia, zgodnie z przyjętą w latach poprzednich praktyką, wyłączono teren przy Stadionie „Olimp”, stanowiący samoistną łąkę kwietną. Częściowej rewitalizacji poddano tereny zielone wzdłuż wspomnianego wyżej remontowanego chodnika. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych planowane są też nasadzenia krzewów w tym rejonie.

Na majowym posiedzeniu Rada Osiedla Rusa omawiała bieżące działania Kierownictwa Osiedla Rusa. Rada z inicjatywy własnej jak i mieszkańców zgłaszała bieżące potrzeby. Dużo uwagi poświęcono na dyskusję dotyczącą zakresu prac remontowych chodnika przy os. Rusa 75 oraz ogólnie stanu nawierzchni osiedlowych chodników i potrzeby ich sukcesywnych remontów. Analizowano wyniki ankiety wśród mieszkańców dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania, również w kontekście sytuacji parkingowej na os. Rusa. Ponadto omawiano realizację wniosków członków Spółdzielni, złożonych w trakcie Walnego Zgromadzenia w 2023 roku oraz kwestie związane z organizacją Walnego Zgromadzenia 2024, którego części na os. Rusa odbywały się 14 i 15 maja br.

W maju swoje posiedzenie terenowe odbyła Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkniowymi. Dokonano okresowego przeglądu infrastruktury osiedla (w szczególności placów zabaw, siłowni zewnętrznych) oraz chodników pod względem utrzymania i bezpieczeństwa. Sformułowane wnioski zostaną przekazane Radzie Osiedla oraz Kierownictwu Osiedla Rusa.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 13 czerwca br.

Maj 2024 na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

Maj na osiedlach to prace związane z pielęgnacją zieleni – przycinaniem drzew i krzewów, koszeniem traw, pieleniem rabat i sadzeniem kwiatów.

W ramach prac porządkowych, oprócz codziennego sprzątania części wspólnych, oczyszczono i odnowiono gazony kwiatowe.

Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie, wygospodarowano miejsca i ustawiono kolejne stojaki rowerowe na osiedlach Rzeczypospolitej i Armii Krajowej.

W ramach prowadzonych prac remontowych:

  • zakończono wymianę pionów kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją azbestu na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31,32,34,37
  • wymieniono ocieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem budynku 74-80 na os. Bohaterów II Wojny Światowej.
  • odmalowano miejsca parkingowe na parkingach przy budynkach 39-46 -53-81 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej oraz 95, 98, 108-111, 112-115 i 126-131 na osiedlu Armii Krajowej.

Na posiedzeniu Rady Osiedli, 13 maja 2024 roku, podsumowano wiosenny przegląd osiedli, który został przeprowadzony przez członków Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ładu i Porządku w ubiegłym miesiącu. Wnioski i uwagi dotyczące głównie: przycięcia drzew, montażu siatek ochronnych przed gołębiami, wymianie/naprawie fragmentów chodników, miejsc składowania gabarytów, mycia i odnowienia altanek śmietnikowych, umycia daszków nad wejściami do budynków, naprawy urządzeń na placach zabaw, remontu balkonów oraz rozwiązania problemu zalewania piwnic w budynku nr 18 na osiedlu Armii Krajowej zostały skierowane do realizacji przez Kierownictwo Osiedli.

Rada Osiedli omówiła również sprawy związane z przygotowaniem obrad 8, 9 i 10 części Walnego Zgromadzenia, które odbyły się 20, 21 i 24 maja 2024 roku.

Kierownictwo i Rada Osiedli dziękują wszystkim członkom Spółdzielni, którzy wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia za merytoryczną dyskusję i złożone wnioski.