W związku z kierowanymi do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uwagami mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na os. Polan 54 u zbiegu ulic Inflanckiej i Pawiej, wynikającymi z uciążliwości akustycznej związanej z jej działalnością, Zarząd Spółdzielni postanowił zaproponować mieszkańcom os. Polan budowę ekranu akustycznego, który poprawi warunki akustyczne w tym obszarze.

Należy jednak przypomnieć, że zgodnie z kontrolą interwencyjną przeprowadzoną przez poznański oddział akredytowanego Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a zleconą przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, dopuszczalny poziom hałasu emitowany do środowiska przez myjnię samochodową nie został przekroczony. Mimo to, Zarząd Spółdzielni postanowił zabezpieczyć okolicznych mieszkańców przed ewentualnymi efektami akustycznymi myjni.

W związku z prośbami mieszkańców, które pojawiły się podczas spotkania zorganizowanego przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie br., którego tematem była budowa ekranu akustycznego, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badań hałasu w warunkach pełnego obciążenia ww. myjni;
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o przeprowadzenie badań poziomu wpływu środków chemicznych na środowisko i zdrowie mieszkańców;
  • dzierżawcy terenu, na którym posadowiona jest ww. myjnia – firmy TELCO IT, z pismem zobowiązującym do wprowadzenia zmian organizacji ruchu w celu ograniczenia utrudnień związanych z wjazdem do i wyjazdem z myjni oraz zaprzestania niszczenia sąsiadujących z myjnią terenów zieleni.

Na ww. pisma Zarząd do 19 grudnia br. nie otrzymał odpowiedzi.

Zarząd Spółdzielni posiada pozwolenie na budowę ekranu akustycznego o następujących parametrach:

  • długość ekranu akustycznego – 28 m
  • wysokość ekranu akustycznego – 3,5 m
  • odległość od myjni – 8,5 m
  • materiał – tworzywo poliwęglanowe

W ramach realizacji dodatkowo planuje się posadzenie 2 rzędów drzew (żywotnik zachodni) o wysokości początkowej 2,5 m.

Budowa ekranu akustycznego zostanie zrealizowana wyłącznie w sytuacji wyrażenia na to zgody przez mieszkańców os. Polan na podstawie przeprowadzonej ankiety.

W przypadku decyzji pozytywnej ekran zostanie sfinansowany z środków pochodzących z działalności gospodarczej Spółdzielni, a konkretnie z wpływów jakie przynosi dzierżawa terenu, na którym posadowiona jest myjnia samochodowa na os. Polan 54. W związku z powyższym, budowa ekranu nie obciąży mieszkańców osiedla.

Mieszkańcami uprawnionymi do wzięcia udziału w ankiecie są osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na os. Polan. Aby oddać głos należy udać się do Domu Kultury „Polan Sto” z dokumentem tożsamości – 20 grudnia br.  (wtorek) w godz. 16:00-20:00 lub 21 grudnia br. (środa) w godz. 9:00-13:00.