Działania Kierownictwa Osiedla:

W kwietniu na os. Tysiąclecia rozpoczęły się prace związane z naprawą i wymianą chodników wewnątrz osiedla. Stare, popękane i dziurawe nawierzchnie ulegają wymianie na nową, równą kostkę brukową. Przewidziano wymianę 1500 m kw. chodników zlokalizowanych wokół budynków o numrach 16-25, 45-54 i Domu Kultury „Jubilat”. Prace potrwają do września.

Na placach zabaw trwały prace odświeżające. Dla utrzymania bezpieczeństwa korzystających z placu dzieci naprawiano i wymieniano uszkodzone elementy. Zamontowano nowe, spełniające standardy placów zabaw kosze na śmieci. Wymieniono też uszkodzone tablice z regulaminami.

Rozstrzygnięto korzystnie przetarg na wymianę stolarki okiennej na całym osiedlu. Wykonawcą w bieżącym roku została firma „Kramer Sp. z o.o.”, która zaoferowała najkorzystniejsze parametry techniczne wymienianych okien.

Rozpoczęły się prace dotyczące poprawy wentylacji w wybranych pionach budynków, polegające na konserwacji, wymianie i modernizacji nasad kominowych.

Prace remontowe pionu balkonów na os. Tysiąclecia 14 powoli dobiegają końca. Kierownictwo uwzględnia przy tym na bieżąco wszelkie sugestie naszych mieszkańców dotyczące remontu.

Kończą się etapy przygotowawcze do wymiany dźwigów na os. Tysiąclecia 4 i 7. Demontaż starych dźwigów rozpocznie się w połowie maja, remont potrwa do końca czerwca.

Zakończyła się rewitalizacja zieleni wokół docieplonego ostatnio budynku na os. Tysiąclecia 45-54. Ponadto w miejscu uszkodzonych i rozkradzionych krzewów wokół DK „Jubilat” nasadzono nowe. Usuwano zaschnięte drzewa i gałęzie zagrażające bezpieczeństwu, zwłaszcza w obrębie parkingów.

Na bieżąco trwały też drobniejsze prace poprawiające jakość życia mieszkańców. Naprawiano dewastowane ławki. Wymieniono przerdzewiałe kosze na śmieci. Zagrabiano trawniki rozryte przez dziki. Ustawiono kolejne naturalne zapory (głazy, konary drzew) zapobiegające dewastacji zieleni przez nieprawidłowo parkujące lub przejeżdżające samochody. Problem ten był szczególnie widoczny za budynkiem sklepu „Żabka” i przy domu kultury.

Przeprowadzono kontrole suszarni i pralni we wszystkich budynkach; poproszono mieszkańców o usunięcie przedmiotów, które nie powinny być tam składowane. W celu poprawy bezpieczeństwa prowadzono kontrole ciągów komunikacyjnych w piwnicach, zastawionych w niektórych miejscach przedmiotami wielkogabarytowymi.

W kwietniu zlecono też obowiązkową deratyzację w ciągach komunikacyjnych i piwnicach na całym osiedlu – kontrola nie odnotowała obecności szkodników.

Działania Rady Osiedla Tysiąclecia:

Na posiedzeniu Rady Osiedli, które miało miejsce 17 kwietnia, Radni poruszali temat wymiany rur zsypowych wykonanych z azbestu i możliwości dofinansowania kosztów jego utylizacji przez Miasto Poznań. Problem ten niestety jeszcze istnieje w pewnym zakresie na naszym osiedlu.

Radni kolejny raz wskazywali na duże zaniedbanie boiska należącego do Liceum Ogólnokształcącego. Teren ten jest nieużytkowany i stale bardzo zaśmiecony, co stanowi wyraźny kontrast w porównaniu z resztą osiedla. Radni poprosili Kierownictwo Osiedla o kolejną interwencję w tej sprawie u dyrekcji szkoły. Wystąpili też z propozycją przekazania boiska Zarządowi Zieleni Miejskiej i stworzenia w tym miejscu terenu rekreacji dla mieszkańców.

Radni poprosili Kierownictwo o montaż kolejnych barier uniemożliwiających dewastację terenów zielonych i chodników przez parkujące samochody.

Poruszano temat Użytku Ekologicznego „Traszki Ratajskie” i częstego niepokojenia gatunków zwierząt będących pod ochroną.

Kolejny raz rozmawiano o podrzucaniu na osiedle dużej ilości odpadów problemowych, takich jak np. styropian czy pojemniki po farbach i klejach. Takie sytuacje mają najczęściej miejsce w weekendy lub – jak ostatnio – tuż przed świętami.

Rada podjęła uchwały dotyczące ujęcia i zatwierdzenia kosztów remontu chodników wokół budynków na os. Tysiąclecia 16-25,3 26-29, 33-42, 45-54 i 63-66.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia zaplanowano na 5 czerwca br.