Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że 1 lipca br. Veolia Energia Poznań SA wprowadziła nowe ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ustalone w nowej taryfie dla ciepła Veolii Energii Poznań SA, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowanej w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 365 (1625) z dnia 10 czerwca 2022 r.

Wzrost cen kształtuje się na poziomie ok. 20 % w stosunku do poprzedniej taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań SA. Jest to spowodowane m.in. rosnącymi cenami węgla.

Aktualizowane ceny oraz stawki opłat za ciepło obowiązujące dla odbiorców Veolii Energii Poznań SA (w tym dla SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu), które Zarząd Spółdzielni otrzymuje od dostawcy ciepła, przekazane są do Kierownictw Osiedli. Na podstawie szczegółowej analizy i wyliczeń podejmują one decyzje dot. wprowadzenia zmian (bądź nie) w wysokości opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Większość Kierownictw Osiedli w najbliższym czasie nie powinna wdrożyć podwyżki opłat za energię cieplną. Jest to związane z uchwaleniem przez Sejm Tarczy Antyinflacyjnej, na skutek której stawki podatku VAT za ciepło zostały obniżone z 23% do 5% do końca lipca br. Przywrócenie przez organy państwowe pierwotnej wysokości stawki VAT będzie jednoznaczne z wprowadzeniem podwyżek opłat. Spółdzielnia nie posiada informacji, dotyczącej wydłużenia okresu obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej.

Część Kierownictw Osiedli, pomimo obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej, zdecyduje się na podwyższenie opłat za energię cieplną. Jest to spowodowane niewprowadzaniem podwyżek opłat lub wprowadzaniem ich na niewielkim poziomie przy poprzednich aktualizacjach taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań SA. W związku z tym zaliczki wnoszone przez użytkowników lokali, ustalone na obecnym poziomie, nie pokryją kosztów zużycia energii cieplnej. Informacja o ewentualnym podwyższeniu opłat zostanie przekazana mieszkańcom w odrębnej korespondencji.