Walne Zgromadzenie wybierze nową Radę Nadzorczą

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 29/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dniach od 9 maja do 6 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone będzie na 18 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania odbędą się w ratajskich domach kultury i szkołach. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostaną zawiadomieni na piśmie (od 21 marca do 1 kwietnia br. gospodarze domów będą dostarczać zawiadomienia o poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio do mieszkań).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. W tym roku członkowie Spółdzielni wybiorą także nową Radę Nadzorczą (na kadencję 2023-2026). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023 publikujemy poniżej.

Przypomnijmy, że ze względu na przepisy covidowe, w 2022 r. Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały za lata 2019-2021 na piśmie.

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, Zarząd zwoła w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Następnie, w terminie 7 dni po podpisaniu uchwał, wyniki zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Dodatkowo powyższe informacje pojawią się na stronie internetowej.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

 1. Odczytanie porządku obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Komisji:
  a. mandatowo-skrutacyjnej;
  b. wnioskowej.
 4. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za lata 2019-2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za lata 2019-2022 oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za lata 2019-2022 wraz z opiniami biegłych rewidentów.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2019-2022 wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu za rok 2022 oraz informacje w sprawie wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z przeprowadzonych lustracji Spółdzielni za lata 2016-2018 oraz 2019-2021.
 7. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026.
 8. Dyskusja nad punktami  5, 6 i 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności    Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok;
  b. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2022;
  c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok.
 10. Informacja Komisji Wnioskowej.
 11. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026.
 12. Zakończenie obrad.

Uwaga:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2019 roku, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą do wglądu od 17.04.2023 r. w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 117) w godzinach pracy Spółdzielni. Protokoły z lustracji Spółdzielni oraz pisma polustracyjne będą do wglądu od 17.04.2023 r. wyłącznie w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Informacja o terminach i miejscach obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia dostępna będzie na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni od 17.04.2023 r. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Terminarz osiemnastu części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dniach od 9 maja 2023 r. do 6 czerwca 2023 r.

 Rozpoczęcie obrad: godz. 17:30

 

TERMIN CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

OSIEDLE/A NUMER CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

ADRES

MIEJSCE CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

09.05.2023 r. (wtorek)

 

Rusa

17

1-13, 15-52

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi

os. Rusa 56
61-245 Poznań

10.05.2023 r. (środa) Rusa

18

62-119, 121-138

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi

os. Rusa 56
61-245 Poznań

11.05.2023 r. (czwartek)

Czecha 12 5-58, 61-72, 77-108, 114-139

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu

os. Czecha 59
61-288 Poznań

12.05.2023 r. (piątek)

Lecha 11 2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu

os. Czecha 59
61-288 Poznań

 

16.05.2023 r. (wtorek)

Rzeczypospolitej

8

1, 3, 8-14, 16-41,   45-76, 79-110, + l. użytkowy –  os. Rzeczypospolitej – 20a

 

Dom Kultury „Jędruś”

os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań

17.05.2023 r. (środa)

Armii Krajowej 9

1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149, l. użytkowy – os. Armii Krajowej 94a

 

Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań

18.05.2023 r. (czwartek)

Bohaterów II Wojny Światowej

 

10

2-28, 31, 32, 34-37, 39-86 + l. użytkowy – os. Boh. II Wojny Św. 37a

 

Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań

19.05.2023 r.
(piątek)

Orła Białego 16 3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101,    106-119

Gospoda Familijna (przy piekarni FAWOR)

ul. Unii Lubelskiej 161-249 Poznań

24.05.2023 r. (środa)

Tysiąclecia 13 3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków w Poznaniu

os. Tysiąclecia 43
61-255 Poznań

25.05.2023 r.
(czwartek)

Stare Żegrze 15

2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d,   98-101, 111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120, 122-128, 130-141, 151, 161- 174, 176-185, 187-189, 151a – garaże, l. użytkowy – os. Stare Żegrze 71A

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań

26.05.2023 r. (piątek) Stare Żegrze i Polan 14 os. Polan 1-53,    os. Stare Żegrze  20-35, 37-67,       102-108, 142-150

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań

29.05.2023 r. (poniedziałek) Pomet

7

ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54,    ul. Warszawska 75, 77, 79, 87, 89, 91, ul. Konarskiego 28, 30, 32, 34,  ul. Nadolnik 2-3,  ul. Darzyborska 1-7

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu

ul. Inowrocławska 19 61-044 Poznań

30.05.2023 r. (wtorek)

Jagiellońskie

4 1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu

os. Jagiellońskie 128 61-223 Poznań

31.05.2023 r. (środa)

Oświecenia 5 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu

os. Jagiellońskie 128
61-223 Poznań

01.06.2023 r. (czwartek)

Powstań Narodowych 6 1, 3-28, 31-37, 39-61

Szkoła Podstawowa nr z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu

os. Jagiellońskie 128 61-223 Poznań

02.06.2023 r. (piątek)

Piastowskie 1 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36, ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c, ul. Kórnicka 26a-c

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

os. Piastowskie 65 61-156 Poznań

05.06.2023 r. (poniedziałek)

Piastowskie 2 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

os. Piastowskie 65
61-156 Poznań

06.06.2023 r. (wtorek)

Piastowskie 3 82-100, 102, 103, 107-115

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

os. Piastowskie 65
61-156 Poznań