W celu przedstawienia wieloaspektowej oraz złożonej kwestii, jaką jest stan prawny gruntów na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przekazuje obszerną informację w przedmiotowym temacie. Ze względu na zmieniającą się sytuację prawną związaną z uregulowaniem stanu prawnego ww. gruntów pod budynkami mieszkalnymi poniższy tekst będzie aktualizowany w celu przekazywania zainteresowanym mieszkańcom bieżących informacji o działaniach Spółdzielni we wspomnianej powyżej materii.

Celem działań Spółdzielni jest umożliwienie mieszkańcom osiedli Lecha i Czecha realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

W 1995 r. Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu złożył wniosek do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ o przekazanie na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych na os. Lecha i os. Czecha. Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających regulację tytułu prawnego do przedmiotowych gruntów są toczące się postępowania o zwrot nieruchomości.

Procedura prawna postępowań zwrotowych przedstawia się następująco:

 1. złożenie wniosku dawnych właścicieli gruntów do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które po zawiadomieniu stron postępowania i szczegółowej analizie sprawy wydaje decyzję o zwrocie lub odmowie zwrotu;
 2. w przypadku odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego → rozpatrywanie sprawy przez Wojewodę Wielkopolskiego;
 3. w przypadku odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego → skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA w Poznaniu);
 4. w przypadku odwołania od orzeczenia WSA w Poznaniu → rozpatrywanie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA).

Poniżej przedstawiamy sytuację prawną gruntów, na których znajdują się poszczególne budynki mieszkalne na os. Lecha i os. Czecha.

OSIEDLE LECHA

Budynki o numerach 15-20, 39, 40, 42

 • maj 2014 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa własności do gruntów pod przedmiotowymi budynkami;
 • możliwość realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Budynek o numerach 2-13

(usytuowany w części na gruncie będącym własnością Spółdzielni i w części na gruncie będącym w bezumownym korzystaniu Spółdzielni)

Stan prawny części gruntu pod budynkiem będącej własnością Spółdzielni:

 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (dalej: WGN UMP) w sprawie przyspieszenia wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • 24 grudnia 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części gruntów, na których usytuowany jest budynek;
 • 30 stycznia 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałej części gruntów, na których usytuowany jest budynek;
 • 8 lipca 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej części gruntów, na których usytuowany jest budynek.

Stan prawny części gruntu pod budynkiem będącej w bezumownym korzystaniu Spółdzielni:

 • grudzień 2018 r. – wydanie orzeczenia przez WSA w Poznaniu o odmowie zwrotu działki;
 • ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o regulację tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowym budynkiem;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia realizacji ww. wniosku.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego co do części gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek, będącej w bezumownym korzystaniu Spółdzielni (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez Urząd Miasta Poznania (dalej: UMP) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 21-30, 31-36

 • czerwiec 2009 r. – wszczęcie postępowania o zwrot działki, na której częściowo położone są przedmiotowe budynki;
 • grudzień 2018 r. – wydanie przez WSA w Poznaniu orzeczenia o odmowie zwrotu:
 • wniesienie przez wnioskodawców skargi kasacyjnej do NSA → oczekiwanie przez Spółdzielnię na informację o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu;
 • listopad 2019 r. – złożenie wniosku przez Spółdzielnię do NSA o przyspieszenie rozpoznania sprawy;
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od NSA, że termin rozpoznania ww. sprawy może zostać wyznaczony w IV kwartale 2020 r.;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu w drugiej połowie listopada 2020 r;.;
 • grudzień 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerach 45-56

Prowadzenie dwóch postępowań o zwrot działek, na których w części położony jest przedmiotowy budynek:

Pierwsze postępowanie:

 • marzec 2019 r. – wszczęcie postępowania o zwrot działki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;
 • listopad 2019 r. – wydanie decyzji przez Starostę Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od Starosty Poznańskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • lipiec 2020 r. – wydanie decyzji przez Wojewodę Wielopolskiego o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2020 r. – otrzymanie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od WSA, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Sąd zamierza rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Nie podano daty rozprawy;
 • maj 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o oddaleniu skargi wnioskodawców (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o złożeniu skargi kasacyjnej przez pełnomocnika wnioskodawców do NSA w Warszawie.

Drugie postępowanie:

 • postępowanie o zwrot prowadzone przed NSA → oczekiwanie przez Spółdzielnię na informację o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu;
 • listopad 2019 r. – złożenie wniosku przez Spółdzielnię do NSA o przyspieszenie rozpoznania sprawy;
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od NSA, że termin rozpoznania ww. sprawy może zostać wyznaczony w IV kwartale 2020 r.;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu w drugiej połowie listopada 2020 r.;
 • grudzień 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot.

Trwające postępowanie o zwrot uniemożliwia regulację tytułu prawnego do gruntu.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. zakończeniu postępowania o zwrot nieruchomości;
 2. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 3. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 4. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 5. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 6. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 7. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 8. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 9. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki  o numerach 57-66, 67-78

 • grudzień 2018 r. – wydanie orzeczenia przez WSA w Poznaniu o odmowie zwrotu działki, na której położone są m. in. przedmiotowe budynki;
 • złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o ponowne wszczęcie procedury uregulowania tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowymi budynkami;
 • listopad 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia realizacji ww. wniosku.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 80-89, 90-97, 98-109, 110-119

 • 27 grudnia 2018 r. – nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki na podstawie aktu notarialnego;
 • 25 kwietnia 2019 r. – założenie księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 • oczekiwanie przez Spółdzielnię na wydanie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (dalej: WGN UMP) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia wydania ww. zaświadczenia;
 • 19 grudnia 2019r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu na którym usytuowane są budynki;
 • 25 maja 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 2. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 3. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 4. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerach 122-129

 • styczeń 2019 r. – zakończenie postępowania o zwrot gruntów pod przedmiotowym budynkiem zgodnie z wyrokiem NSA o odmowie zwrotu nieruchomości;
 • marzec 2019 r. – otrzymanie informacji przez Spółdzielnię od Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wszczęciu kolejnego postępowania z wniosku osób starających się o zwrot;
 • listopad 2019 r. – wydanie decyzji przez Starostę Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki, na której w części usytuowany jest budynek (decyzja nieprawomocna);
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od Starosty Poznańskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • lipiec 2020 r. – wydanie decyzji przez Wojewodę Wielopolskiego o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2020 r. – otrzymanie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od WSA, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Sąd zamierza rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Nie podano daty rozprawy;
 • maj 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o oddaleniu skargi wnioskodawców (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o złożeniu skargi kasacyjnej przez pełnomocnika wnioskodawców do NSA w Warszawie.

Trwające postępowanie o zwrot uniemożliwia regulację tytułu prawnego do gruntu.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. zakończeniu postępowania o zwrot nieruchomości;
 2. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 3. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 4. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 5. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 6. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 7. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 8. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 9. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Mapa os. LechaOSIEDLE CZECHA

Budynek o numerach 114-128

 • 27 grudnia 2018 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek na podstawie aktu notarialnego;
 • 15 lutego 2019 r. – założenie księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 • oczekiwanie przez Spółdzielnię na wydanie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (dalej: WGN UMP) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia wydania ww. zaświadczenia;
 • 24 grudnia 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, na którym usytuowany jest budynek;
 • 8 lipca 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 • 6 października 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię decyzji Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zatwierdzającej podział dawnej działki nr 1/29 na działkę nr 1/40 (parking) i 1/39 (altany śmietnikowe i miejsca postojowe – działka wejdzie w skład nieruchomości budynkowej);
 • 27 października 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię decyzji Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zatwierdzającej podział dawnej działki nr 1/27 na 1/37 i 1/38 (nieruchomość budynkowa) oraz podział dawnej działki nr 3/19 na 3/23 i 3/24 (nieruchomość budynkowa);
 • 1 lutego 2021 r. – ujawnienie w księdze wieczystej nowo powstałych działek nr 1/40 i 1/39;
 • 19 marca 2021 r. – ujawnienie w księdze wieczystej nowo powstałych działek nr 1/37, 1/38, 3/23 i 3/24;
 • 22 kwietnia 2021 r. – założenie nowej księgi wieczystej dla działki nr 1/40.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 2. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139

(usytuowane m.in. na dawnej działce nr 3/16 [obecnie po podziałach geodezyjnych działka numer 3/29], arkusz 13, obręb Chartowo)

 • 8 października 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zakończeniu postępowania dot. działki nr 3/16 o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 1969 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Nowe Miasto z dnia 15 czerwca 1968 r. w sprawie przejęcia na własność nieruchomości rolnej → odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność działki nr 3/16 → umożliwienie regulacji tytułu prawnego do gruntu;
 • 15 października 2018 r. – ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o przekazanie ww. gruntu w użytkowanie wieczyste;
 • 7 listopada 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zleceniu wydzielenia gruntu pod pawilonami handlowymi znajdującymi się na działce nr 3/16 (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • 30 maja 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji od Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. (dalej: PIM) o realizacji inwestycji polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej, co wiąże się z koniecznością wydzielenia geodezyjnego części działki nr 3/16 niezbędnej do wykonania prac budowlanych → zawieszenie prac geodezyjnych prowadzonych na działce nr 3/16 dotyczących wydzielenia pawilonów do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • 28 lutego 2020 r. – otrzymanie informacji od PIM o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • 3 marca 2020 r. – ponowienie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o podjęcie dalszych czynności celem uregulowania tytułu prawnego gruntu pod przedmiotowymi budynkami.

Otrzymanie przez PIM ww. zezwolenia umożliwia wszczęcie przez WGN UMP procedury podziału geodezyjnego gruntu pod pawilonami usytuowanymi na dawnej działce nr 3/16 (obecnie działce 3/29).

 • 14 października 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji z WGN UMP o wydzieleniu gruntu pod pawilonami handlowymi znajdującymi się na dawnej działce nr 3/16 (po podziale nr 3/29)

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerze 79

 • 1 września 2017 r. – zakończenie postępowania o zwrot działki, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek prawomocną decyzją Starosty Poznańskiego;
 • 4 września 2017 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o podjęciu czynności niezbędnych do realizacji wniosku Spółdzielni o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste → zlecenie wydzielenia gruntu pod pawilonem handlowym (obecnie Biedronka, Pepco) znajdującym się na tej samej działce co budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • lipiec 2018 r. – uzyskanie przez Spółdzielnię informacji o uprawomocnieniu się ww. podziału;
 • 7 listopada 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zleceniu wydzielenia gruntu pod parkingiem znajdującym się na tej samej działce, co budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • sierpień 2019 r. – uprawomocnienie się decyzji zatwierdzającej ww. podział;
 • złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o ponowne wszczęcie procedury uregulowania tytułu prawnego do gruntu pod budynkiem;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia realizacji ww. wniosku – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o konieczności zlecenia wydzielenia gruntu pod kolejnym parkingiem znajdującym się na tej samej działce, na której usytuowany jest budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • 14 października 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji z WGN UMP o wydzieleniu gruntu pod parkingiem znajdującym się na tej samej działce co budynek.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Mapa os. Czecha


Procedura Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania dotycząca oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni:

 • dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w przypadku konieczności wydzielenia gruntu, co do którego nie toczą się postępowania o zwrot, bądź konieczności wydzielenia gruntu przeznaczonego na inny cel niż mieszkaniowy np. usługowy;
 • wpisanie działek powstałych z podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości;
 • sporządzenie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (Zarządzenie podane do publicznej wiadomości i wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) i w WGN UMP (ul. Gronowa 20) oraz opublikowane na stronie internetowej UMP. Ponadto informacja o zamieszczeniu ww. wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie, którego położona jest nieruchomość);
 • sporządzenie protokołu uzgodnień w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste;
 • zawarcie aktu notarialnego o oddanie gruntu na rzecz Spółdzielni w użytkowanie wieczyste po podpisaniu ww. protokołu przez WGN UMP i Spółdzielnię.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu pod nr tel. 61 877 39 35, 61 222 38 30 lub osobiście w siedzibie Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pok. 313 w godz.: poniedziałek 10:00-17:00, od wtorku do piątku 10:00-14:00.