W celu przedstawienia wieloaspektowej oraz złożonej kwestii, jaką jest stan prawny gruntów na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przekazuje obszerną informację w przedmiotowym temacie. Ze względu na zmieniającą się sytuację prawną związaną z uregulowaniem stanu prawnego ww. gruntów pod budynkami mieszkalnymi poniższy tekst będzie aktualizowany w celu przekazywania zainteresowanym mieszkańcom bieżących informacji o działaniach Spółdzielni we wspomnianej powyżej materii.

Celem działań Spółdzielni jest umożliwienie mieszkańcom osiedli Lecha i Czecha realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

W 1995 r. Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu złożył wniosek do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ o przekazanie na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych na os. Lecha i os. Czecha. Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających regulację tytułu prawnego do przedmiotowych gruntów są toczące się postępowania o zwrot nieruchomości.

Procedura prawna postępowań zwrotowych przedstawia się następująco:

 1. złożenie wniosku dawnych właścicieli gruntów do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które po zawiadomieniu stron postępowania i szczegółowej analizie sprawy wydaje decyzję o zwrocie lub odmowie zwrotu;
 2. w przypadku odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego → rozpatrywanie sprawy przez Wojewodę Wielkopolskiego;
 3. w przypadku odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego → skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA w Poznaniu);
 4. w przypadku odwołania od orzeczenia WSA w Poznaniu → rozpatrywanie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA).

Poniżej przedstawiamy sytuację prawną gruntów, na których znajdują się poszczególne budynki mieszkalne na os. Lecha i os. Czecha.

OSIEDLE LECHA

Budynki o numerach 15-20, 39, 40, 42

 • maj 2014 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa własności do gruntów pod przedmiotowymi budynkami;
 • możliwość realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Budynek o numerach 2-13

(usytuowany w części na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i w części na gruncie będącym w bezumownym korzystaniu Spółdzielni)

Stan prawny części gruntu pod budynkiem będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni:

 • oczekiwanie przez Spółdzielnię na wydanie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (dalej: WGN UMP) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Stan prawny części gruntu pod budynkiem będącej w bezumownym korzystaniu Spółdzielni:

 • grudzień 2018 r. – wydanie orzeczenia przez WSA w Poznaniu o odmowie zwrotu działki;
 • ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o regulację tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowym budynkiem.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego co do całości gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez Urząd Miasta Poznania (dalej: UMP) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 21-30, 31-36

 • czerwiec 2009 r. – wszczęcie postępowania o zwrot działki, na której częściowo położone są przedmiotowe budynki;
 • grudzień 2018 r. – wydanie przez WSA w Poznaniu orzeczenia o odmowie zwrotu:
 • wniesienie przez wnioskodawców skargi kasacyjnej do NSA → oczekiwanie przez Spółdzielnię na informację o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu.

Trwające postępowanie o zwrot uniemożliwia regulację tytułu prawnego do gruntu.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. zakończeniu postępowania o zwrot nieruchomości;
 2. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 3. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 4. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 5. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 6. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 7. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 8. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 9. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerach 45-56

Prowadzenie dwóch postępowań o zwrot działek, na których w części położony jest przedmiotowy budynek:

 1. marzec 2019 r. – wszczęcie postępowania o zwrot działki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;
 2. postępowanie o zwrot prowadzone przed NSA → oczekiwanie przez Spółdzielnię na informację o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu.

Trwające postępowania o zwrot uniemożliwiają regulację tytułu prawnego do gruntu.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. zakończeniu postępowań o zwrot nieruchomości;
 2. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 3. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 4. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 5. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 6. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 7. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 8. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 9. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki  o numerach 57-66, 67-78

 • grudzień 2018 r. – wydanie orzeczenia przez WSA w Poznaniu o odmowie zwrotu działki, na której położone są m. in. przedmiotowe budynki;
 • złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o ponowne wszczęcie procedury uregulowania tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowymi budynkami.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 80-89, 90-97, 98-109, 110-119

 • 27 grudnia 2018 r. – nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki na podstawie aktu notarialnego;
 • 25 kwietnia 2019 r. – założenie księgi wieczystej z wpisem ww. prawa.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. wydaniu przez WGN UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 2. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 3. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 4. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerach 122-129

 • styczeń 2019 r. – zakończenie postępowania o zwrot gruntów pod przedmiotowym budynkiem zgodnie z wyrokiem NSA o odmowie zwrotu nieruchomości;
 • marzec 2019 r. – otrzymanie informacji przez Spółdzielnię od Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wszczęciu kolejnego postępowania z wniosku osób starających sięo zwrot.

Trwające postępowanie o zwrot uniemożliwia regulację tytułu prawnego do gruntu.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. zakończeniu postępowania o zwrot nieruchomości;
 2. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 3. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 4. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 5. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 6. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 7. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 8. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 9. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Mapa os. LechaOSIEDLE CZECHA

Budynek o numerach 114-128

 • 27 grudnia 2018 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek na podstawie aktu notarialnego;
 • 15 lutego 2019 r. – założenie księgi wieczystej z wpisem ww. prawa.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. wydaniu przez WGN UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 2. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 3. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 4. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139

(usytuowane m.in. na działce nr 3/16, arkusz 13, obręb Chartowo)

 • 8 października 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zakończeniu postępowania dot. działki nr 3/16 o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 1969 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Nowe Miasto z dnia 15 czerwca 1968 r. w sprawie przejęcia na własność nieruchomości rolnej → odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność działki nr 3/16 → umożliwienie regulacji tytułu prawnego do gruntu;
 • 15 października 2018 r. – ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o przekazanie ww. gruntu w użytkowanie wieczyste;
 • 7 listopada 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zleceniu wydzielenia gruntu pod pawilonami handlowymi znajdującymi się na działce nr 3/16 (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • 30 maja 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji od Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. (dalej: PIM) o realizacji inwestycji polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej, co wiąże się z koniecznością wydzielenia geodezyjnego części działki nr 3/16 niezbędnej do wykonania prac budowlanych → zawieszenie prac geodezyjnych prowadzonych na działce nr 3/16 dotyczących wydzielenia pawilonów do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Otrzymanie przez PIM ww. zezwolenia umożliwi wszczęcie przez WGN UMP procedury podziału geodezyjnego gruntu pod pawilonami usytuowanymi na działce nr 3/16. Uzyskanie prawomocnej decyzji o podziale działki nr 3/16 umożliwi WGN UMP podjęcie dalszych czynności celem uregulowania tytułu prawnego gruntu pod przedmiotowymi budynkami.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerze 79

 • 1 września 2017 r. – zakończenie postępowania o zwrot działki, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek prawomocną decyzją Starosty Poznańskiego;
 • 4 września 2017 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o podjęciu czynności niezbędnych do realizacji wniosku Spółdzielni o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste → zlecenie wydzielenia gruntu pod pawilonem handlowym (obecnie Biedronka, Pepco) znajdującym się na tej samej działce co budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • lipiec 2018 r. – uzyskanie przez Spółdzielnię informacji o uprawomocnieniu się ww. podziału;
 • 7 listopada 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zleceniu wydzielenia gruntu pod parkingiem znajdującym się na tej samej działce, co budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • sierpień 2019 r. – uprawomocnienie się decyzji zatwierdzającej ww. podział;
 • złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o ponowne wszczęcie procedury uregulowania tytułu prawnego do gruntu pod budynkiem.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. wydaniu przez UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
 6. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Mapa os. Czecha


Procedura Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania dotycząca oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni:

 • dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w przypadku konieczności wydzielenia gruntu, co do którego nie toczą się postępowania o zwrot, bądź konieczności wydzielenia gruntu przeznaczonego na inny cel niż mieszkaniowy np. usługowy;
 • wpisanie działek powstałych z podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości;
 • sporządzenie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (Zarządzenie podane do publicznej wiadomości i wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) i w WGN UMP (ul. Gronowa 20) oraz opublikowane na stronie internetowej UMP. Ponadto informacja o zamieszczeniu ww. wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie, którego położona jest nieruchomość);
 • sporządzenie protokołu uzgodnień w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste;
 • zawarcie aktu notarialnego o oddanie gruntu na rzecz Spółdzielni w użytkowanie wieczyste po podpisaniu ww. protokołu przez WGN UMP i Spółdzielnię.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu pod nr tel. 61 877 39 35, 61 222 38 30 lub osobiście w siedzibie Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pok. 313 w godz.: poniedziałek 10:00-17:00, od wtorku do piątku 10:00-14:00.