Kierownictwo Osiedla:

18 sierpnia rozpoczęto akcję dostarczania ankiet dotyczących wyrażenia opinii przez mieszkańców i użytkowników lokali w kwestii wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania klatek schodowych przez firmę zewnętrzną na os. Orła Białego. Wprowadzenie takiej usługi jest uzależnione od udzielenia zgody przez większość użytkowników lokali biorących udział w głosowaniu. Ankieta była odpowiedzią na coraz częściej pojawiające głosy mieszkańców i Rady Osiedla wnioskujących o wprowadzenie takiej usługi. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 15 września.

W zakresie konserwacji zieleni odbyło się trzecie z czterech zaplanowanych koszeń trawy w tym sezonie. Usunięto przewrócone i oderwane w wyniku warunków atmosferycznych konary i gałęzie. Wykonano pielenie nasadzeń wzdłuż budynku Orła Białego 47-71.

Wykonano mycie wiat śmietnikowych w okresie letnim, w zależności od potrzeb i zgłoszeń gospodarzy domów. Mycie wiat planowane jest jeszcze na koniec sezonu letniego, po wymianie pojemników na odpady BIO.

Na osiedlu przeprowadzono przegląd istniejących instalacji hydrantowych. Sprawdzono między innymi budynki: 3, 4, 5, 43, 44, 45, 46, 74 pod względem sprawności posiadanych urządzeń p.poż. Przegląd wypadł pozytywnie.

W budynku na os. Orła Białego 75 rozpoczęto prace związane z wykonaniem przeciwpożarowej instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

Natomiast na os. Orła Białego 46 prowadzone były prace alpinistyczne, w wyniku których naprawione zostały ubytki w posadzkach balkonowych.

Trwają prace związane z wymianą wind w wejściach na osiedlu Orła Białego 113 i 108. Zakończenie prac planowane jest na koniec września, po dokonaniu odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rozpoczęto remont drogi kościelnej od końca budynku 28 do miejsca już wyremontowanego przez Zarząd Dróg Miejskich Miasta Poznania. Dzięki temu uregulowane zostaną w tym obszarze nowe miejsca postojowe.

Na koniec sierpnia rozpoczęto uzupełnianie zładów instalacji centralnego ogrzewania w celu przygotowania osiedla do nadchodzącego sezonu grzewczego.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 28 sierpnia 2023 r.

Na spotkaniu Kierownik Osiedla –  Agnieszka Soćko omówiła zakres prac zrealizowanych na Osiedlu w okresie letnim.

31 sierpnia zebrała się Komisja Porządku i Bezpieczeństwa, która wizytowała teren osiedla pod względem zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych, a także czystości i porządku na placach zabaw.

Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący wydania zgody na sprzedaż i konsumpcję alkoholu w pawilonie nr 15 na ryneczku na os. Orła Białego.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 25 września br.