Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 32/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dniach od 9 do 29 maja br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone będzie na 18 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania jak co roku odbędą się w ratajskich domach kultury i szkołach.  O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostaną zawiadomieni na piśmie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2018 publikujemy poniżej.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków jest dla Spółdzielni szczególnie ważne w związku z obowiązkiem podjęcia uchwały zmiany Statutu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, do czego Spółdzielnię zobowiązała nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9 września 2017 roku.

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, Zarząd zwoła w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Następnie, w terminie 7 dni po podpisaniu uchwał, wyniki zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Dodatkowo powyższe informacje pojawią się na stronie internetowej.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2018 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłych rewidentów.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu.
 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 12. Informacja Komisji Wnioskowej.
 13. Zakończenie obrad.

 

UWAGA:
Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą do wglądu od 24.04.2018 r. we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pok. 117. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Terminarz 18 części Walnego Zgromadzenia 2018 SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu