Na skutek ustawowej zmiany terminu zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustawowego wydłużenia kadencji rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych w związku ze stanem epidemii COVID-19, w 2020 r. nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, a w konsekwencji nie było możliwe przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawowe oraz § 7710 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest podjąć działania mające na celu przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po odwołaniu stanu epidemii COVID-19. W szczególności powstała konieczność aktualizacji list kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zasady ich zgłaszania określone w Statucie pozostają bez zmian.

OBWIESZCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie § 7710 Statutu, informuje, że w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Spółdzielni, podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kolejną kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej oraz termin zwołania obrad Walnego Zgromadzenia zostały ustawowo wydłużone do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii COVID-19.

Wybieranych będzie 20 członków Rady Nadzorczej z 18 części Walnego Zgromadzenia,   po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem są części Walnego obejmujące os. Lecha i os. Orła Białego, z których wybieranych będzie po 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w częściach obejmujących os. Lecha oraz os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tych części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli oraz Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) – (z uwagi na COVID-19 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 1 lutego 2021 roku. Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w terminie do dnia 1 marca 2021 roku w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00).

Zgłoszenia kandydatów z roku 2020 pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata/tki do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

                            Zarząd Spółdzielni

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 25.01.2021 r. – Obwieszczenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 25.01.2021 r. – Wykaz części Walnego Zgromadzenia