W tym roku Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni odbędzie się od 14 do 24 maja br. Podejmie ono uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Projekty ww. uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz porządek i terminarz obrad publikujemy poniżej.

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, są od dzisiaj (22 kwietnia 2024 r.) wyłożone do wglądu we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pok. 117.

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok

2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok

4. Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 2024

5. Porządek i harmonogram obrad 18 części Walnego Zgromadzenia 2024