Działania Kierownictwa Osiedla Rusa:

Trwa wymiana stolarki okiennej realizowana według ubiegłorocznych indywidualnych wniosków i kwalifikacji.

Zawarto umowy i rozpoczęto przygotowania do kompleksowego remontu balkonów wraz z demontażem balustrad betonowych pionów 7-8 w budynku na os. Rusa 1-10 oraz pionów 15-16 w budynku na os. Rusa 15-22 (kontynuacja remontu rozpoczętego w 2022 r.).

W budynku os. Rusa 11 zakończono prace polegające na wymianie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną.

Trwają prace związane z remontem elewacji frontowej i uskoków budynku os. Rusa 62-71.

W wejściach na os. Rusa 121-129 zakończono remont poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją budynku.

Na odcinku – os. Rusa 1 w kierunku pawilonu „Stokrotka” – trwa remont alejek osiedlowych. Dodatkowo, Kierownictwo Osiedla Rusa, w odpowiedzi na głosy mieszkańców, zwróciło się z wnioskiem do Miasta Poznania o nawiązanie współpracy przy remoncie nawierzchni i utwardzenie ścieżek na odcinkach stanowiących w części własność Miasta Poznania.

Przygotowano teren pod rozpoczęcie prac montażu oświetlenia chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp” realizowanego ze środków przekazanych przez Zarząd Spółdzielni.

W budynkach niskich kontynuowane jest mycie okien klatek schodowych oraz montaż krzesełek spoczynkowych na wnioski potrzebujących mieszkańców. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

W czerwcu został przeprowadzony coroczny przegląd osiedlowego drzewostanu. Z uwagi na stan świadczący o zamieraniu koron, widoczne oznaki chorobowe, obumarcie oraz stwarzane zagrożenie osób i mienia wstępnie do wycinki zakwalifikowano 15 drzew. Drzewa zostały zinwentaryzowane w terenie oraz oznakowane farbą zgodnie z numerem inwentaryzacyjnym. Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wysłany wniosek do stosownych organów administracyjnych o wydanie zezwolenia na wycinkę. Drzewa oznakowane numerami inwentaryzacyjnymi w terenie można usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. W trakcie przeglądu zostały wskazane też lokalizacje nasadzeń kompensacyjnych.

Drzewa, na których znajduje się posusz gałęziowy lub posiadają inne wady, a ich stan ogólny nie kwalifikuje do wycinki, zostaną poddane cięciu sanitarnemu lub zabiegom mającym na celu poprawę statyki.

Działania Rady Osiedla Rusa:

Na czerwcowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla Rusa omawiali realizację prac remontowych oraz tych planowanych, których realizacja rozpocznie się w oparciu o rozstrzygnięte przetargi.

Sporą część dyskusji poświęcono sprawom zieleni, szczególnie po odbytym przeglądzie osiedlowego drzewostanu i wnioskowanej wycince drzew oraz koszeniu trawników.

Ponadto omawiano sprawy i potrzeby mieszkańców zgłaszane indywidualnie lub przy okazji comiesięcznych dyżurów przedstawicieli Rady Osiedla.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 7 lipca br.

Dodatkowo, 19 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Komisja zajmowała się tematem wynajmu lokali stanowiących pożytki dla nieruchomości osiedla Rusa, ich standardem, przeznaczeniem oraz zainteresowaniem potencjalnych najemców. Przewodnicząca Komisji poruszyła również problem osiedlowego ładu  i bezpieczeństwa oraz współpracy z Policją w ramach prewencyjnych działań. Przywołano także sprawę krzesełek spoczynkowych montowanych na podestach klatek schodowych niskich budynków.