Działania Kierownictwa Osiedla:

W grudniu zakończono realizację wszystkich prac remontowych przewidzianych planem remontowym na 2023 r., w tym remont holi w wejściach 121-126,  budynku os. Rusa 121-138.

Rozpoczęto przygotowanie do procesów remontowych planowanych na 2024 r. Ponadto opracowywana była koncepcja modernizacji placu zabaw przy os. Rusa 22, którego realizacja planowana jest w roku bieżącym.

Na terenach zielonych osiedla w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych, trwały prace porządkowe (grabienie i zbieranie liści) oraz pielęgnacyjne zieleni wysokiej (cięcia sanitarne drzew).

Działania Rady Osiedla:

Na grudniowym posiedzeniu Rada Osiedla Rusa podsumowała swoją roczną działalność oraz funkcjonowanie Kierownictwa Osiedla Rusa zarówno w kontekście współpracy, jak i realizacji prac remontowych zaplanowanych na 2023 rok.

Omawiano też bieżące problemy społeczne i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 11 stycznia br.