Działania Kierownictwa Osiedla:

Z końcem listopada Kierownictwo Osiedla Rusa zakończyło wszystkie prace przewidziane planem remontowym na rok 2023, w tym przeglądy instalacji gazowej całego osiedla  i trwający do niedawna remont części instalacji gazowej w budynku os. Rusa 86-95. Zrealizowano remont holu z wymianą drzwi, posadzek, euroskrzynek, gablot ogłoszeniowych, lamp i malowaniem ścian wejścia nr 126, ostatniego przewidzianego do remontu w roku bieżącym. Pawilon handlowo-usługowy przy os. Rusa 54 został wyposażony w nowe oświetlenie.

Z końcem listopada Kierownictwo Osiedla Rusa rozpoczęło współpracę z firmą Solid Security, o czym mieszkańcy zostali poinformowani odrębnymi komunikatami z podaniem numeru telefonu zgłoszeniowego w razie pojawienia się potrzeby interwencji patrolu.

Na terenach zielonych osiedla trwały prace porządkowe oraz pielęgnacyjne zieleni, przerywane pierwszymi atakami zimy. W ramach nasadzeń kompensacyjnych Osiedle wzbogaciło się o kolejne 14 szt. drzew (m.in. kasztanowce, dęby, gatunki iglaste). W miejsce obumarłych krzewów w rabatach pomiędzy wejściami do budynków posadzono egzemplarze uzupełniające. Uporządkowano tereny zielone po przeprowadzonych remontach chodników, a miejsca „odbrukowane” zagospodarowano w nowe nasadzenia krzewów i bylin.

Działania Rady Osiedla:

Na listopadowym posiedzeniu, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną, członkowie Rady Osiedla Rusa przyjęli osiedlowe plany gospodarcze i remontów nieruchomości Osiedla Rusa na 2024 r.

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, Rada Osiedla Rusa wystosowała do Zarządu Transportu Miejskiego wniosek o zmianę nazw przystanków tramwajowych zlokalizowanych wzdłuż osiedla z nazwy „Piaśnicka” na „osiedle Rusa”, obowiązujące nazwy niemal nie funkcjonują w określaniu lokalizacji i niejednokrotnie dezorientują.

Rada Osiedla Rusa dokonała również szczegółowej analizy potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej na Osiedlu Rusa, celem skierowania odpowiednich wniosków do Miasta Poznań.

Omawiano też bieżące problemy społeczne i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 21 grudnia br.