Działania Kierownictwa Osiedla Rusa:

Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej według ubiegłorocznych indywidualnych wniosków i kwalifikacji.

Zawarto umowę z wykonawcą kompleksowego remontu balkonów wraz z demontażem balustrad betonowych pionów 7-8 budynku os. Rusa 1-10. W połowie lipca przewiduje się rozpoczęcie prac.

W budynku os. Rusa 11 kontynuowane były prace polegające na wymianie w kolejnych dwóch pionach mieszkalnych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną. Na wyrazy uznania zasługuje współpraca z mieszkańcami – dzięki ich otwartości na współpracę, te trudne do realizacji prace udaje się przeprowadzić nad wyraz sprawnie.

Zawarto umowę z wykonawcą kompleksowego remontu balkonów wraz z demontażem balustrad betonowych w wejściach nr 15-16 budynku os. Rusa 15-22. Prace mają się rozpocząć w połowie lipca br.

Przystąpiono do remontu elewacji frontowej budynku os. Rusa 62-71.

W wejściach os. Rusa 121-129 przepięto wyremontowane poziomy instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją budynku. Ostatnim z wieloetapowych działań jest planowana izolacja i prace porządkowe.

Na odcinku os. Rusa 1 w kierunku pawilonu „Stokrotka” rozpoczęto remont alejek osiedlowych.

Wyłoniono wykonawcę oświetlenia chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp”.

Kontynuowane jest mycie okien klatek schodowych w budynkach niskich, 5-kondygnacyjnych (bez wind). Tam też dokonano pierwszych montaży krzesełek spoczynkowych jako ułatwienie dla mieszkańców wnioskujących o potrzebie.

Działania Rady Osiedla Rusa:

Na majowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla Rusa omawiali realizację prac remontowych oraz tych planowanych, których realizacja rozpocznie się w oparciu o rozstrzygnięte przetargi. Szczególną uwagę poświęcono remontom pionów balkonów w budynku os. Rusa 1-10 (piony 7-8) i os. Rusa 15-22 (piony 15-16). Zadanie kompleksowego remontu, ze ściągnięciem betonowych płyt, powierzone zostanie firmie Budotermika Sp. z o.o. Sp. k., wybranej w drodze przetargu nieograniczonego.

W przetargu wyłoniono również wykonawcę wykonania oświetlenia alejek w okolicach stadionu „Olimp”. Zadanie zostanie powierzone firmie PPHU Eljan Jan Rodziak.

Radni wyrazili słowa uznania dla zagospodarowania zielenią bufora wód opadowych na szczycie budynku os. Rusa 86-95. W trakcie ostatnich ulewnych deszczy nie zaobserwowano zalań ani gromadzenia się deszczówki w miejscach, gdzie wcześniej problemy te występowały, co pozwala uznać, że idea powstania bufora jest zasadna.

Rada Osiedla dyskutowała kwestie bezpieczeństwa i jego zagrożeń w kontekście współpracy z Policją i planowanych działaniach prewencyjnych. Wyrażono zaniepokojenie kradzieżami katalizatorów na terenie osiedlowych parkingów. Powrócił wielokrotnie dyskutowany termin wprowadzenia monitoringu, który planuje się kontynuować po wakacjach.

Powrócono do zgłaszanej przez mieszkańców potrzeby utworzenia miejsca plenerowych spotkań dla mieszkańców. W związku z brakiem zainteresowania podmiotu świadczącego usługi mobilnej gastronomii, radni podejmują rozmowy z jednostkami samorządowymi, aby wspólnie stworzyć miejsce stacjonarne, które sezonowo mogłoby być miejscem spotkań dla osiedlowych seniorów.

Ponadto omawiano sprawy i potrzeby mieszkańców zgłaszane indywidualnie lub przy okazji comiesięcznych dyżurów przedstawicieli Rady Osiedla.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 29 czerwca br.