Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja 2023 roku pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 5 kwietnia do 16 maja br.

1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył:

 • wniosek Kierownictwa Osiedla Piastowskiego, dotyczący zatwierdzenia wysokości stawek opłat zmiennych za podgrzanie ciepłej wody na węzłach os. Piastowskiego oraz na ul. św. Rocha i Kórnickiej;
 • wniosek Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych, dotyczący zatwierdzenia wysokości stawek opłat zmiennych za podgrzanie ciepłej wody na poszczególnych węzłach;
 • wniosek Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia, dotyczący zatwierdzenia wysokości stawek opłat zmiennych za podgrzanie wody na poszczególnych węzłach.

Zmiana stawek wynika ze zmiany cen za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obowiązujących od 22.02.2024 r. określonych jako ceny nowej taryfy dla ciepła Veolia Energia Poznań S.A. zgodnie z Aneksem nr 49 zawartym w dniu 21.01.2024 r. do umowy sprzedaży ciepła nr PO/236/2000/99 z dnia 05.04.2000 r.

Zarząd zaakceptował nowe stawki i wyraził zgodę na ich wprowadzenie w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego, Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych, Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia od 01.05.2024 r.

W Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia nastąpi od 01.06.2024 r.

2. Zarząd Spółdzielni podjął:

 • projekt Uchwały nr 24/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości usytuowanej na os. Lecha, obejmującej budynek nr 110-119.

Projekt Uchwały zostanie wyłożony do wglądu osób uprawnionych, których powyższa Uchwała dotyczy, w dniach od 17 czerwca 2024 roku do 19 lipca 2024 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha. Wnioski w sprawie zmian do Uchwały będzie można składać do 2 sierpnia 2024 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni;

 • projekt Uchwały nr 25/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości usytuowanej na os. Lecha, obejmującej budynek nr 98-109.

Projekt Uchwały zostanie wyłożony do wglądu osób uprawnionych, których powyższa Uchwała dotyczy, w dniach od 17 czerwca 2024 roku do 19 lipca 2024 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha. Wnioski w sprawie zmian do Uchwały będzie można składać do 2 sierpnia 2024 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni;

 • Uchwałę nr 27/2024 z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie uchwalenia Instrukcji Windykacji Należności.

3. Zarząd Spółdzielni omówił sprawę zainstalowania monitoringu w pasażu handlowym na os. Jagiellońskim.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zainstalowanie biernego monitoringu w pasażu handlowym na os. Jagiellońskim w wersji, składającej się z 6 kamer i 12 lamp działających na czujnik ruchu w celu dodatkowego doświetlenia lokali oraz na rozszerzony zakres umowy
z firmą ochrony.

Montaż monitoringu na terenie pasażu planowany jest do końca czerwca 2024 r.

4. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej, dotyczący zatwierdzenia przetargu na wykonanie remontu Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43 w Poznaniu – etap I do realizacji w roku 2024.

Był to przetarg nieograniczony, wpłynęły dwie oferty. Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty firmy NOVA TERM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Wronia 1, 64-920 Piła.

Zarząd zatwierdził wybór Komisji Przetargowej.

5. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej, dotyczący zatwierdzenia przetargu na wybór wykonawcy docieplenia ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych w Poznaniu na os. Tysiąclecia nr 63-66 (zadanie nr 1), os. Polan nr 35-40 (zadanie nr 2), os. Stare Żegrze nr 23-28 (zadanie nr 3) i os. Rusa nr 101-114 (zadanie nr 4) wraz z robotami towarzyszącymi do realizacji w roku 2024.

Był to przetarg nieograniczony. Łącznie wpłynęło 16 ofert, z czego: trzy oferty do zadania nr 1, pięć ofert do zadania nr 2, pięć ofert do zadania nr 3 oraz trzy oferty do zadania nr 4. Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty firmy:

 • NOVA TERM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Wronia 1, 64-920 Piła do wykonania zadania nr 1.
 • Firma Budowlana „B.D.M.” R. Kaliszan, S. Piechowiak, os. Stare Żegrze 133/2, 61-249 Poznań do wykonania zadania nr 2.
 • JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k, ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań do wykonania zadania nr 3.
 • NOVA TERM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Wronia 1, 64-920 Piła do wykonania zadania nr 4.

Zarząd zatwierdził wybór Komisji Przetargowej.

6. Zarząd rozpatrzył wnioski Kierownictwa Osiedli: Piastowskiego; Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych; Lecha i Czecha; Tysiąclecia; Orła Białego; Rusa o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 16 przetargów. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych.

7. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 45 osób.


Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 15 kwietnia 2024 r.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok oraz Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

(Najważniejsze informacje dotyczące ww. uchwały:

Biegły przedstawił swoje sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

Biegły stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sposób rzetelny i jasny przedstawia obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni).

2. Prezes Zarządu Spółdzielni, Ireneusz Schiller, poinformował o:

 • o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 20.03.2024 r. do 04.04.2024 r.
 • działaniach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia (Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.)
 • konferencji pn. „Więcej niż mieszkać! Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowych”, która 12 kwietnia br. została zorganizowana przez naszą Spółdzielnię wraz z Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym (Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.);

3. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok;
 • zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2023 rok;
 • zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.

4. Rada Nadzorcza przyjęła wnioski absolutoryjne dla Zarządu za 2023 rok.

5. W sprawach bieżących Rada Nadzorcza dyskutowała na tematy:

 • pisma mieszkańca złożonego na dyżurze Rady Nadzorczej;
 • ankiety w sprawie zasad Spółdzielczej Strefy Parkowania (Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.);
 • harmonogramu miejskiej akcji „Wiosenne Porządki 2024”, w którą włączyły
  się Kierownictwa i Rady Osiedli (Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.).

6. Rada Nadzorcza ustaliła najbliższy termin dyżuru Rady Nadzorczej na 3 czerwca 2024 roku, a pełnić go będą: Wojciech Gaczek i Michał Glanc.

Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 27 maja br.