Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja br. pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 9 listopada do 7 grudnia br.

1. Zarząd Spółdzielni omówił warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Miasta Poznania położonych na os. Czecha, oznaczonych jako działki nr 1/39 i 3/27.

Zgodnie z operatem sporządzonym na zlecenie Miasta Poznań, wartość rynkowa gruntu składającego się z ww. działek o łącznej powierzchni 8 003 m kw., na których znajdują się pawilony handlowo-usługowe nr 73, 73A i 73B, wynosi 7.731.824,28 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowić będą 3% ceny gruntu. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wobec powyższego wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste tych nieruchomości wyniesie 231.954,73 zł.

Powyższa kwota została określona w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 796/2023/P z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w piśmie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania z dnia 25 października 2023 roku.

W związku z tym, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie wyżej opisanych gruntów położonych na os. Czecha, po analizie kosztów związanych z przejęciem tych gruntów w użytkowanie wieczyste (bez kosztów notarialnych), Zarząd wyraził zgodę na warunki Miasta Poznania.

Zarząd przyjął przygotowane pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, w którym Spółdzielnia oświadczyła, że wyraża zgodę na cenę określoną w wykazie stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia oraz wnosi o nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości.

Akt notarialny pomiędzy Spółdzielnią a Miastem Poznań został zawarty 11 grudnia 2023 roku.

Więcej na ten temat można przeczytaj tutaj.

2. Zarząd Spółdzielni omówił warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Miasta Poznania położonych na os. Czecha, oznaczonych jako działki nr 7/69, 7/72, 1/43 i 3/28.

Zgodnie z operatem sporządzonym na zlecenie Miasta Poznań, wartość rynkowa gruntu składającego się z ww. działek o łącznej powierzchni 26 634 m kw., na których znajdują się parkingi, wynosi 16.295.699,28 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowić będą 3% ceny gruntu. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wobec powyższego wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste tych nieruchomości wyniesie 488.870,98 zł.

Powyższa kwota została określona w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 807/2023/P z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w piśmie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania z dnia 25 października 2023 roku.

W związku z tym, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie wyżej opisanych gruntów położonych na os. Czecha, po analizie kosztów związanych z przejęciem tych gruntów w użytkowanie wieczyste (bez kosztów notarialnych), Zarząd wyraził zgodę na warunki Miasta Poznania.

Zarząd przyjął przygotowane pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, w którym Spółdzielnia oświadczyła, że wyraża zgodę na cenę określoną w wykazie stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia oraz wnosi o nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości.

Akt notarialny pomiędzy Spółdzielnią a Miastem Poznań został zawarty 11 grudnia 2023 roku.

Więcej na ten temat można przeczytaj tutaj.

3. Zarząd Spółdzielni omówił warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta Poznania położonego na os. Czecha 111, oznaczonego jako działka nr 7/66, arkusz 11, obręb Chartowo.

Zgodnie z operatem sporządzonym na zlecenie Miasta Poznań, wartość rynkowa gruntu stanowiącego działkę nr 7/66 o powierzchni 1 756 m kw., na której znajduje się pawilon handlowy sieci sklepów Biedronka, wynosi 2.072.318,76 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowić będą 3% ceny gruntu. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wobec powyższego wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste tej nieruchomości wyniesie 62.169,56 zł.

Powyższa kwota została określona w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 831/2023/P z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w piśmie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2023 roku.

W związku z tym, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie wyżej opisanego gruntu położonego na os. Czecha, po analizie kosztów związanych z przejęciem tych gruntów w użytkowanie wieczyste (bez kosztów notarialnych), Zarząd wyraził zgodę na warunki Miasta Poznania.

Zarząd przyjął przygotowane pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, w którym Spółdzielnia oświadczyła, że wyraża zgodę na cenę określoną w wykazie stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia oraz wnosi o nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości.

Akt notarialny pomiędzy Spółdzielnią a Miastem Poznań został zawarty 11 grudnia 2023 roku.

Więcej na ten temat można przeczytaj tutaj.

4. Zarząd Spółdzielni przyjął projekt Uchwały Rady Nadzorczej:

  • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na 2024 rok dla Administracji Ogólnej i Pogotowia Technicznego;
  • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2024 rok dla Kierownictw Osiedli;
  • w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie: obręb Śródka, arkusz 13, działka nr 4/488 oraz ustanowienia prawa służebności gruntowej na ulicy Warszawskiej na rzecz Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Zarząd Spółdzielni podjął:

  • Uchwałę nr 47/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych, dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu;
  • Uchwałę nr 49/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych, dotyczących wyboru wykonawcy na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Krańcowej 50, 52 i 54 w Poznaniu do realizacji w roku 2024;
  • Uchwałę nr 50/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych, dotyczących wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynków mieszkańców w Poznaniu na os. Tysiąclecia 63-66, os. Polan 35-40, os. Stare Żegrze 23-28 oraz na os. Rusa 101-114 w Poznaniu wraz z robotami towarzyszącymi do realizacji w roku 2024;
  • Uchwałę nr 51/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych, dotyczących wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43 w Poznaniu do realizacji w roku 2024.

6. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 41 osób.


Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 20 listopada 2023 r.

1. Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Spółdzielni, Ireneusz Schiller, poinformował o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 10.10.2023 r. do 08.11.2023 r.

W tym punkcie członkowie Zarządu na bieżąco odpowiadali na zadane pytania i udzielali wyjaśnień członkom Rady Nadzorczej dotyczących przedstawionych decyzji i spraw.

Prezes Zarządu poinformował, że zakończyły się spotkania z mieszkańcami w poszczególnych Kierownictwach Osiedli. Łącznie odbyło się 47 spotkań, cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, w związku z czym w przyszłości zostaną powtórzone.

W nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 października br., na którym Rada podjęła uchwałę o powołaniu Prezesa Zarządu, Pana Ireneusza Schillera, na delegata na Zjazd Przedkongresowy w Gnieźnie, Prezes Zarządu poinformował, że wziął udział w Zjeździe. Głównym tematem spotkania były zmiany przepisów ustawy prawo spółdzielcze, omówione zostały również tezy programowe na Kongres Spółdzielczości, który odbędzie się w styczniu przyszłego roku. W ramach Zjazdu wybrani zostali delegaci na Kongres Spółdzielczości, Pan Prezes poinformował, że również został wybrany jako delegat do reprezentowania Spółdzielni na ww. Kongresie.

Prezes Zarządu przekazał również informację o spotkaniu z wiceprezydentem Miasta Poznania, Panem Mariuszem Wiśniewskim, które odbyło się 13 listopada br. Wiceprezydent zaproponował zorganizowanie, 7 grudnia br., spotkania z Radą Nadzorczą, z Zarządem, z Radami Osiedli oraz z przedstawicielami Klubów Seniora w temacie społecznej infrastruktury zlokalizowanej na styku własności Miasta Poznania i Spółdzielni. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na 2024 rok dla Administracji Ogólnej i Pogotowia Technicznego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Bogusława Piątkowska, poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

3. Prezes Zarządu poinformował o podejmowanych działaniach Zarządu oraz Zespołu ds. Strefy Parkowania w zasobach Spółdzielni. Zespół składa się z przedstawicieli wszystkich osiedli, przy czym prace odbywają się pod przewodnictwem Kierownictwa Osiedla Piastowskiego. Zespół przygotował podstawowe założenia dotyczące Strefy Parkowania, które zostały przedstawione mieszkańcom w trakcie spotkań z Kierownictwami Osiedli w dniach 17 – 26 października. Spotkania te były pierwszym etapem konsultacji społecznych w tym temacie. Drugim etapem było umożliwienie mieszkańcom składania pisemnych spostrzeżeń i zapytań, również w formie mailowej na specjalnie dedykowaną skrzynkę elektroniczną. Trzecim etapem będzie sporządzenie ankiety, a ostatnim będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyboru operatora Strefy.

Prezes Zarządu podkreślił, że najważniejszym założeniem jest zapewnienie mieszkańcom bezpłatnych miejsc parkingowych w ramach całej Spółdzielni oraz nieponoszenie przez Spółdzielnię kosztów utworzenia Strefy. Koszty ponosił będzie wybrany operator Strefy Parkowania. Proces windykacyjny, ewentualne zyski jak i straty również będą w gestii operatora. Obecnie trwają analizy zapytań i wiadomości, które wpłynęły do Spółdzielni w ramach drugiego etapu konsultacji.  Zespół ds. Strefy Parkowania w zasobach Spółdzielni stara się na bieżąco grupować zapytania w celu przygotowania stanowiska zawierającego odpowiedzi na wszelkie wątpliwości.

4. Wojciech Gaczek poinformował o powstaniu na os. Rusa Letniego Domu Seniora. Dom ten powstał dzięki wspólnej inicjatywie Miasta Poznania oraz Szkoły Podstawowej nr 6, na której terenie się on znajduje.

5. Przewodniczący Komisji ds. członkowskich i mieszkaniowych, Jan Nowaczyński poinformował o odbyciu się pierwszego posiedzenia Komisji, na której wybrany został Zastępca przewodniczącego –Janusz Grzelczyk oraz Sekretarz  – Piotr Stępczak. Na posiedzeniu przyjęto plan pracy Komisji.

6. Przewodniczący ds. Komisji Kultury i Mediów, Tadeusz Stachowski, poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji, na którym omówiono funkcjonowanie Ratajskiej Telewizji Kablowej oraz Gazety Ratajskiej.

Informujemy, że styczniowy dyżur członków Rady Nadzorczej wyjątkowo odbędzie się 15 stycznia 2024 r. w godzinach 17:00 – 18:00 w pokoju nr 116 (1. piętro) w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16).

Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 18 grudnia 2023 r.