Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja br. pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 19 sierpnia do 9 października br.

1. Zarząd Spółdzielni zatwierdził i przyjął projekt Uchwały nr 38/2023 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości usytuowanej na os. Lecha, obejmującej budynek nr 110-119.

Projekt Uchwały został wyłożony do wglądu osób uprawnionych, których powyższa Uchwała dotyczy, w dniach od 21 września 2023 roku do 5 października 2023 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha. Wnioski w sprawie zmian do Uchwały będzie można składać do dnia 19 października 2023 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

Na ww. temat pisaliśmy tutaj.

2. Zarząd Spółdzielni zaakceptował projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim do Rady Nadzorczej Spółdzielni w przedmiocie wyboru podmiotu (firmy audytorskiej) przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 oraz 2024 rok.

3. Zarząd Spółdzielni omówił temat ustanowienia na rzecz Spółdzielni tytułu prawnego do nieruchomości położonych na os. Lecha oznaczonych ewidencyjnie:

 • obręb Chartowo, arkusz 11, działka nr 1/12, stanowiącej teren zielony, a w części zabudowanej altaną śmietankową,
 • obręb Chartowo, arkusz 11, działka nr 15/4, stanowiącej w części plac zabaw dla dzieci oraz zieleń osiedlową,
 • obręb Żegrze, arkusz 03, działki nr 4/3, 5/3, 11/5 stanowiących w części plac zabaw dla dzieci oraz zieleń osiedlową.

Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania pisma z wnioskiem o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do działek nr 4/3 i 5/3, arkusz 03, obręb Żegrze oraz w ograniczonym  zakresie w stosunku do działek: nr 1/12 i 11/5, arkusz 11, obręb Chartowo oraz nr 15/4, arkusz 11, obręb Chartowo, zgodnie z projektem podziału.

4. Zarząd Spółdzielni omówił sprawę ustanowienia na rzecz Spółdzielni tytułu prawnego do nieruchomości na os. Czecha oznaczonych ewidencyjnie:

 • obręb Chartowo, arkusz 13, działki nr 3/27, 3/28, arkusz 12, działki nr 1/39 i 1/43, arkusz 11, działki nr 7/66, 7/69 oraz 7/72, na których znajdują się pawilony handlowe oraz parkingi.

Zarząd podjął decyzję o złożeniu pisma do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, w którym Spółdzielnia wnosi o nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości.

5. Zarząd Spółdzielni omówił propozycje podziału gruntów na os. Czecha w celu wyodrębnienia nieruchomości budynkowych.

Dział Gospodarki Nieruchomościami przygotował projekty podziału dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem dwóch wariantów podziału gruntów dla nieruchomości obejmującej budynek nr 19-25, 49-58, 80-89, 129-139  oraz trzech wariantów dla budynku nr 61-72.

Zarząd przyjął zaproponowane projekty i polecił ich przekazanie na posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha, celem ich zaopiniowania. Ponadto Zarząd polecił Działowi Gospodarki Nieruchomościami przygotowanie oszacowania kosztów, zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy stawkami, które mieszkańcy poszczególnych nieruchomości mieliby ponosić w związku
z partycypacją w kosztach opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zarząd polecił Kierownictwu Osiedli Lecha i Czecha uzgodnienie z Radą Osiedli harmonogramu obrad, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych z mieszkańcami nieruchomości objętych projektami podziału gruntów.

6. Zarząd Spółdzielni zatwierdził i przyjął projekt Uchwały nr 39/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości usytuowanej na os. Lecha, obejmującej budynek nr 98-109. Projekt ww. Uchwały wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały został wyłożony do wglądu osób uprawnionych, których powyższa Uchwała dotyczy od 28 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha. Wnioski w sprawie zmian do Uchwały można składać do 26 października 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

18 i 19 września 2023 roku ww. zawiadomienia doręczane były przez gospodarza domu do osób uprawnionych, których dotyczy powyższa Uchwała.

Na ww. temat pisaliśmy tutaj.

7. Zarząd Spółdzielni podjął Uchwałę nr 40/2023 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w zasobach Spółdzielni.

8. Zarząd Spółdzielni zaakceptował projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgłoszenia kandydata/tki na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

9. Zarząd Spółdzielni zaakceptował projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim w sprawie wytycznych do sporządzenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok.

10. Zarząd Spółdzielni omówił problemy dotyczące organizacji selektywnej zbiórki odpadów w kontekście wzmożonych kontroli prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Poznaniu oraz firmy odbierające odpady.

Zarząd Spółdzielni zdecydował m.in. o:

 • przeprowadzeniu kampanii informacyjnej na temat segregacji odpadów komunalnych z wykorzystaniem materiałów Miasta Poznania, które jest organizatorem systemu gospodarowania odpadami w Poznaniu.

Z materiałami można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni oraz systematycznie na profilu facebookowym.

 • zabezpieczenie altan śmietnikowych przed osobami postronnymi poprzez wyposażenie bram do altan w furtki zamykane na klucz lub chip;
 • montażu oświetlenia w wiatach śmietnikowych i wokół nich jeżeli pojemniki na odpady zostały ustawione również poza wiatą;
 • analizie zasadności wprowadzenia monitoringu w okolicach altan śmietnikowych, szczególnie w miejscach gdzie najczęściej występuje podrzucanie odpadów przez osoby spoza Spółdzielni;
 • sprawdzaniu przez gospodarzy domu zawartości pojemników na poszczególne frakcje odpadów przed ich odbiorem przez firmę wywożącą;
 • monitorowaniu prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców, a w przypadku zauważenia błędów, zwrócenie uwagi mieszkańcom;
 • sprawdzaniu stanu technicznego pojemników na bioodpady.

11. Zarząd Spółdzielni omówił i zaakceptował zaproponowane podstawowe założenia zaproponowane przez Zespół ds. rozwiązania problemu parkowania na ratajskich osiedlach.

Zaproponowane rozwiązania zostaną przedstawione mieszkańcom podczas październikowych spotkań, których terminarz znajduje się tutaj.

12. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski Kierownictwa: os. Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych, os. Lecha i Czecha oraz os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych na:

 • wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu;
 • na wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym 16-kondygnacyjnym na os. Oświecenia 57/58 w Poznaniu;
 • rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zatwierdzenie przetargu na wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli: instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku na: os. Armii Krajowej 95, 98, 102, os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37, os. Rzeczpospolitej 1, 3, 14; instalacji piorunochronnej we wszystkich 68 budynkach na tych osiedlach w Poznaniu w 2023 r.;
 • zatwierdzenie przetargu na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych oraz instalacji odgromowych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu- przegląd 5-letni;
 • malowanie parteru, piętra A, klatek schodowych, przedsionków i korytarzy lokatorskich wraz z wymianą opraw oświetleniowych na osiedlu Oświecenia 57 w Poznaniu;
 • wykonanie ocieplenia stropodachów w budynkach mieszkalnych 5-kondygnacyjnych materiałem z włókien celulozowych na os. Jagiellońskim nr 1-2, 3-4, 5-6, 31-34, 35-41 (zadanie nr 1) i na os. Oświecenia nr 8-13, 14-19, 20-25, 29-34, 35-40, 41-46 (zadanie nr 2).

13. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 54 osoby.

Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 22 września br.

1. Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Spółdzielni poinformował o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 19.08.2023 r. do 13.09.2023 r.

W tym punkcie członkowie Zarządu na bieżąco odpowiadali na zadane pytania i udzielali wyjaśnień członkom Rady Nadzorczej dotyczących przedstawionych decyzji i spraw.

W nawiązaniu do ważniejszych decyzji, Prezes Zarządu poinformował o kolejnym spotkaniu z Prezydentem Miasta Poznania, w sprawie regulacji gruntów na osiedlach Lecha i Czecha.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował, że w związku z postulatami zarówno członków Rady Nadzorczej jak i Zarządu, planowana jest organizacja spotkań Kierownictw Osiedli z mieszkańcami. Spotkania odbędą się od 16 do 27 października br. Tematem wszystkich spotkań będą kwestie związane z planami remontowymi na przyszły rok oraz spraw związanych z parkowaniem w zasobach Spółdzielni. Ewentualnie dodatkowo będą omawiane inne kwestie istotne dla danej nieruchomości.

2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni (firmy audytorskiej) za rok 2023 oraz 2024.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu przeanalizowała wszystkie złożone oferty. W wyniku dyskusji Komisja zdecydowała o wyborze i rekomendacji Radzie Nadzorczej oferty firmy audytorskiej Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-RACH” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 oraz 2024 firmę audytorską: Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-RACH” Sp. z o.o.

3. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami na temat regulacji tytułu prawnego do gruntów na osiedlach Lecha i Czecha.

Specjalistka ds. gruntowych w Spółdzielni omówiła temat regulacji tytułu prawnego do gruntów na osiedlach Lecha i Czecha oraz przedstawiła wstępne projekty podziału dla poszczególnych nieruchomości (os. Czecha). Szczegółowo omówiono działania, jakie obecnie są podejmowane przez Spółdzielnię, wskazano, jakie kroki muszą jeszcze zostać podjęte, zarówno ze strony Spółdzielni jak i Miasta Poznania, aby możliwe były dalsze podziały gruntów. Przygotowane projekty podziału gruntów na os. Czecha zostaną przedstawione Radzie Osiedli, a następnie poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami.

Przypominamy, że dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w pokoju nr 116 (1. piętro) w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16).

Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni odbędzie się 16 października.