Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja 2023 roku pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 16 stycznia do 15 lutego br.

1. Zarząd Spółdzielni zaakceptował:

 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z załącznikami w sprawie zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2024 roku – uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 29.01.2024 r.
 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok w części dotyczącej mienia Spółdzielni, działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz Zakładu Budowlano-Remontowego – uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 29.01.2024 r.
 • projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w Zasadach przeprowadzania przetargów i zlecania robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

2. Zarząd Spółdzielni omówił sprawę rozłożenia w czasie spłaty kosztów robót termomodernizacyjnych, wykonanych na budynku na os. Orła Białego 4.

W związku z zakończeniem robót termomodernizacyjnych, wykonanych na budynku na os. Orła Białego 4, Dział Księgowości zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozłożenie tych kosztów w czasie. Spłata kredytów na powyższe inwestycje nastąpi od marca 2024 roku do lutego 2043 roku, tj. przez okres 19 lat.

Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie w czasie spłaty kosztów robót termomodernizacyjnych zgodnie z wnioskiem Działu Księgowości.

3. Zarząd Spółdzielni podjął:

 • Uchwałę nr 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców następujących robót: wykonanie przeglądów gazowo-wentylacyjnych Osiedla Orła Białego oraz wykonanie rocznych kontroli budowlanych. Wszelkie roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 2/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców następujących robót: wymiana dźwigów na os. Orła Białego 12, 17, 25, 53, 54, 56, 91, 97, 98, 99, wykonanie instalacji hydrantowych i przeciwpożarowego wyłącznika prądu na os. Orła Białego 76 i 77, wykonanie remontu balkonów na os. Orła Białego 74 i 75 (8 pionów), malowanie klatek schodowych na os. Orła Białego 70 i 71 oraz malowanie parterów na os. Orła Białego 78-86. Wszystkie roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 3/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców następujących robót: wymiana stolarki okiennej, dostawa i montaż wodomierzy na os. Orła Białego 3, 4, 43, 44, 46. Wszystkie roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 4/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców następujących robót: remont balkonów z wymianą balustrad na os. Rusa, dostawa wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego oraz dostawa wodomierzy z montażem na os. Rusa, wymiana zaworów przed gazomierzami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Rusa. Wszystkie roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 5/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców następujących robót: wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych oraz korytarzach lokatorskich w wejściach na os. Rusa 121-129, wymiana stolarki okiennej w budynkach na os. Rusa, wykonanie rocznej okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych na os. Rusa. Wszystkie roboty przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 6/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynkach na os. Piastowskim 18-24 (klatka 23) i na os. Piastowskim 97-103 (klatka 99). Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i serwis wymienionych dźwigów.
 • Uchwałę nr 7/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót polegających na dostawie i montażu nasad kominowych typu turbowent wraz z podstawami zbiorczymi i redukcyjnymi oraz dociepleniem kominów wentylacyjnych w budynkach na os. Piastowskim 18-24, 2-35, 56-62, 43-73, 82-114.
 • Uchwałę nr 8/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków oraz instalacji w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących na os. Piastowskim, ul. św. Rocha oraz ul. Kórnickiej w Poznaniu.
 • Uchwałę nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy dostawy i montażu stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynków na os. Piastowskim w Poznaniu.
 • Uchwałę nr 10/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznych linii zasilających w budynku przy ul. św. Rocha 2 a-c w Poznaniu.
 • Uchwałę nr 11/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2024-2026.

4. Zarząd Spółdzielni przyjął Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu urlopów na 2024 rok.

5. Zarząd Spółdzielni omówił projekt odpowiedzi dla firmy Veolia Energia Poznań S.A. w sprawie wymiany sieci cieplnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

6. Zarząd Spółdzielni omawiał operat szacunkowy, dotyczący ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla lokalizacji przyłącza sieci telekomunikacyjnej na działce nr 1/26, ark. 34, obręb Żegrze.

Zarząd zaopiniował pozytywnie ww. operat.

Zarząd Spółdzielni zaakceptował także projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z pismem przewodnim do Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie ustanowienia prawa odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowić będzie przyłącze sieci telekomunikacyjnej, tj. na rzecz T-Mobile Polska Spółka Akcyjna (KRS 0000391193; REGON 011417295, NIP 5261040567) oraz jej następców prawnych na czas eksploatacji przyłącza sieci telekomunikacyjnej: na nieruchomości położonej w Poznaniu, arkusz mapy 34, obręb Żegrze, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą numer KW: PO2P/00108382/9, w skład której to księgi wieczystej wchodzi m.in. działka numer 1/26, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.

7. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 3 przetargi. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych.

8. Zarząd Spółdzielni przy udziale p. G. Koralewskiego omówił kwestię zmiany taryfy sprzedaży ciepła Veolia Energia Poznań S.A.

9. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 50 osób.

Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 29 stycznia 2024 r.

1. Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Spółdzielni, Ireneusz Schiller, poinformował o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 08.12.2023 r. do 15.01.2024 r. Prezes Zarządu poinformował, że w najbliższym czasie Zarząd, po konsultacji z Komisją Techniczną, przedstawi Radzie Nadzorczej swoje stanowisko w kwestii zmiany regulaminu dotyczącego przeprowadzania procedur przetargowych.

Prezes Zarządu poinformował o podpisaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu umowy przedwstępnej w sprawie regulacji prawnej gruntów znajdujących się pomiędzy ulicami Konarskiego/Tomickiego. Z uwagi na fakt, że Miasto Poznań nie skorzystało z prawa pierwokupu, umowa przyrzeczona pomiędzy spółdzielniami zostanie podpisana do 15 lutego. Na podstawie wspomnianej umowy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” uzyska prawo użytkowania wieczystego do gruntów, na których znajdują się m.in. parkingi oraz wiata śmietnikowa.

Ponadto Prezes Zarządu wspomniał również o spotkaniach z Urzędem Miasta Poznania w sprawie infrastruktury społecznej, które odbyły się 19, 22 oraz 26 stycznia. W wyniku tych spotkań zapadły wstępne ustalenia w sprawie partycypowania UMP w niektórych inwestycjach, jednakże z uwagi

na orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Miasto Poznań prawdopodobnie nie będzie mogło dokonywać inwestycji na terenach, do których nie posiada tytułu prawnego. Miasto Poznań będzie w najbliższym czasie analizowało ten temat i przedstawi swoje ostateczne stanowisko. (Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.)

Ireneusz Schiller podsumował także tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poinformował, że w tym roku padł rekord uzbieranej kwoty, w stosunku do lat ubiegłych – 119 381,42 zł. Ponadto od czasu, kiedy w Spółdzielni po raz pierwszy powstał sztab WOŚP (20 lat temu), do chwili obecnej udało się uzbierać łącznie ponad milion złotych. (Więcej o tym pisaliśmy na profilu facebookowym Spółdzielni.)

Prezes Zarządu poinformował, że od początku roku w Spółdzielni wdrażane są kolejne etapy Zintegrowanego Systemu Informatycznego, uruchomione są już m.in. moduły finansowo-księgowe, czy związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

W styczniu odbyły się też pierwsze spotkania dotyczące tegorocznego Walnego Zgromadzenia, a rezultatem tych spotkań jest m.in. uchwała w sprawie zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, o czym można przeczytać poniżej.

2. Przewodniczący Komisji Technicznej, Pan Andrzej Kruczkowski, poinformował, że 17 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji, na którym Komisja szczegółowo przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała plany remontowe mienia Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji poinformował również, że w trakcie posiedzenia Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za 2023 rok oraz przyjęła plan pracy na 2024 rok.

3. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok dotyczącego mienia Spółdzielni oraz Zakładu Budowlano – Remontowego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Bogusława Piątkowska, poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

4. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Prezes zarządu przedstawił najistotniejsze zmiany, jakie nastąpiły na poszczególnych osiedlach pod względem liczby członków.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

5. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni i komisji problemowych na 2024 r.

Za przyjęciem planu pracy Rady Nadzorczej na 2024 roku głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

Za przyjęciem planów pracy poszczególnych komisji problemowych na 2024 rok głosowało 19 osób za, 0 przeciw.

6. Rada Nadzorcza ustaliła termin oraz wskazała osoby, które będą pełniły dyżury członków Rady Nadzorczej:

6 maja 2024 roku – Robert Rydlewski oraz Jan Nowaczyński.

Tutaj można znaleźć terminy wcześniejszych dyżurów.

W nawiązaniu do pytania Z. Jenka z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2023r., mecenas Magdalena Lisiewicz omówiła temat wywieszania banerów reklamowych na balkonach. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, w szczególności z regulaminem porządku domowego Spółdzielni oraz z regulaminem napraw i innych robót wewnątrz lokali (…) zabrania się przechowywania na balkonach lub loggiach przedmiotów obniżających estetykę budynku, a montaż szyldów i reklam zewnętrznych wymaga pisemnej zgody Spółdzielni zawierającej szczegółowe warunki montażu. Ponadto wywieszanie banerów reklamowych na balkonach mieszkań jest niezgodne z Uchwałą Krajobrazową Miasta Poznania, przy czym zapisy Uchwały mogą ulec zmianom w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi.

Członkowie Rady poddali dyskusji temat odśnieżania terenów Spółdzielni (p. D. Kafel, p. W. Gaczek, p. T. Stachowski), dostępności skrzyni do piasku (p. W. Pluta), dalszych etapów postępowania w sprawie spółdzielczej strefy parkowania (p. P. Stępczak, p. E. Świtalska), szerzenia nieprawdziwych informacji i naruszania dóbr osobistych na portalu społecznościowym Facebook (p. D. Kafel, p. T. Stachowski, p. J. Nowaczyński, p. E. Świtalska), postępowania w sprawie podziału nieruchomości na os. Czecha. (H. Szymański), Walnego Zgromadzenia (T. Stachowski, E. Świtalska), nasadzeń kompensacyjnych (p. W. Gaczek), finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (W. Gaczek) oraz temat spotkań z Urzędem Miasta Poznania (Z. Stachowiak, p. W. Gaczek).

Ustalono, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 26.02.2024 r.