1 stycznia 2018 roku na ratajskich osiedlach w altanach śmietnikowych obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – niebieskiego na papier, zielonego na szkło oraz żółtego na metale i tworzywa sztuczne pojawi się nowy brązowy pojemnik na bioodpady. Poniżej przestawiamy zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tzw. odpadów BIO oraz odpadów zielonych.

Z czego wynikają zmiany w przepisach śmieciowych?

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wynika z dyrektyw unijnych, a także przepisów prawa krajowego, które znajdują swoje miejsce również w aktach prawa miejscowego Związku Międzygminnego GOAP, odpowiedzialnego za system zagospodarowania odpadów komunalnych w aglomeracji poznańskiej. Nowe przepisy śmieciowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Co to odpady ulegające biodegradacji i bioodpady?

Odpady ulegające biodegradacji to takie, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Bioodpady natomiast to odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Jakie odpady należy wyrzucać do nowych brązowych pojemników, a jakie nie?

Do brązowych pojemników na odpady BIO (z naklejką BIO) mieszkaniec jest zobowiązany wyrzucać:

 • trawę,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • pozostałości roślinne,
 • kwiaty,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • obierki owoców i warzyw,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.

Do brązowych pojemników na odpady BIO nie wyrzucamy:

 • mięsa, kości, odchodów zwierząt
 • ziemi, kamieni, popiołu.

Do brązowych pojemników na odpady zielone (z naklejką ODPADY ZIELONE) wyrzucamy tylko:

 • trawę,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • pozostałości roślinne.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec zobowiązany jest we własnym kuchennym koszu na śmieci wygospodarować miejsce na bioodpady, aby następnie w worku foliowym umieścić je w brązowym pojemniku znajdującym się w altanie śmietnikowej na osiedlu.

Jak często bioodpady będą odbierane?

Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi (Remondis Sanitech Poznań) będzie realizował:

 • nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września,
 • nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja.

Odbiór odpadów zielonych będzie odbywał się z częstotliwością:

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Co dzieje się dalej z bioodpadami i dlaczego są aż tak potrzebne?

Selektywna zbiórka bioodpadów, a następnie ich przetworzenie w biokompostowni skutkuje powstaniem następujących korzyści: wytworzeniem energii cieplnej i elektrycznej oraz powstaniem jakościowego kompostu.

Czy w związku z wprowadzonymi zmianami wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

W 2018 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone przez ZM GOAP nie zmienią się, pozostaną na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy jednak, że Miasto Poznań i ZM GOAP obowiązek zakupu pojemników na bioodpady, a także ich czyszczenie przerzucili na zarządcę nieruchomości, czyli w tym przypadku, Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznani. W związku z tym poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe zostały zmuszone do wprowadzenia podwyżek o ok. 10 gr/m kw./pow. użytkowej w 2018 roku. Stanowi to wyjątek od reguły, pojemniki na makulaturę, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne nadal będzie dostarczał ZM GOAP. Wzrost opłat w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu nastąpi najwcześniej od maja 2018 r. (Czytaj: Komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz 80 tys. podpisów złożono u Prezydenta).

1 stycznia 2018 roku zaczną również obowiązywać nowe umowy na odbiór odpadów komunalnych i transport, sektor obejmujący Rataje będzie obsługiwać z ramienia ZM GOAP – Remondis Sanitech Poznań.


Zobacz filmik ZM GOAP „Zaczynamy segregować biodpady”!

Źródło: Kanał Youtube GOAP.

Zobacz filmik ZM GOAP „Co wrzucamy do brązowego pojemnika?”!

Źródło: Kanał Youtube GOAP.