Działania Kierownictwa Osiedla:

W zaplanowanych wejściach budynku os. Rusa 1-10 zakończył się remont instalacji gazowej. Prace w tożsamym zakresie rozpoczęły się w budynku os. Rusa 86-95. Na elewacji budynku os. Rusa 62-71 trwał remont ściany frontowej i uskoków wraz ze zmianą kolorystyki. Z kolei w budynku os. Rusa 15-22 zakończono kompleksowy remont balkonów pionów os. Rusa 15 i 16. W budynku os. Rusa 121-138, w wejściach nr 123-124 realizowano remont holi z wymianą drzwi, posadzek, lamp, malowaniem ścian, wymianą euroskrzynek i gablot informacyjnych, a w wejściu nr 138 wymieniono ostatnią na osiedlu windę starego typu.

Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu oraz utrzymania porządku wyremontowano posadzki w kilku altanach śmietnikowych. Z uwagi na wnioski pokontrolne i ostrzeżenia otrzymane z Urzędu Miasta dotyczące nieskutecznej selektywnej zbiórki staramy się zachęcić mieszkańców do korzystania wyłącznie z przypisanych altan śmietnikowych i większej staranności w segregację i wyrzucanie wytwarzanych przez nich odpadów. Gospodarze domów dokładają wszelkich starań w bieżące utrzymywanie czystości w altanach.

W październiku przeprowadzono obowiązkową deratyzację w miejscach wskazanych Komunikatem Prezydenta Miasta Poznania. W częściach wspólnych objętych działaniami nie stwierdzono śladów bytności gryzoni.

Dzięki współpracy z Miastem Poznań, będącym zarządcą części terenu, utworzono chodniki w miejsce ścieżek prowadzących od szczytów budynków os. Rusa 1 i 34 w kierunku przystanku tramwajowego. Uruchomiono nowe oświetlenie chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp”. Ponadto wykonano pomiary i oględziny monumentalnej wierzby przy „Olimpie” celem przygotowania ekspertyzy dendrologicznej dla oceny stanu i potrzeb pielęgnacyjnych mających zapewnić możliwie długą żywotność.

Wykonano rewitalizację terenów zielonych i odbrukowanych, polegających na zagospodarowaniu w nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

W październiku również na terenie os. Rusa odbyły się otwarte spotkania przedstawicieli Kierownictwa Osiedla Rusa z mieszkańcami celem omówienia planowanych remontów na poszczególnych nieruchomościach oraz spraw dotyczących parkowania w zasobach Spółdzielni. Spotkania stanowiły też wspaniałą okazję do bezpośredniego kontaktu i zapoznania się z opiniami i potrzebami mieszkańców. Wśród uczestników spotkania obecni też byli członkowie Rady Osiedla Rusa.

Działania Rady Osiedla:

Na październikowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla Rusa omawiali przebieg prac remontowych oraz tych przewidzianych do realizacji jeszcze w roku bieżącym.

Poruszono też temat potrzeb remontowych w kontekście tworzonych planów gospodarczych osiedla na 2024 r.

Dyskutowano również nad monitoringiem wizyjnym, w szczególności poruszono przepisy obowiązujące przy montażu, a dotyczące ochrony danych osobowych gromadzonych przez monitoring. Dodatkowo zwrócono uwagę, iż wnioski o monitorowanie danego obszaru obligatoryjnie winny być uzasadnione wyższą koniecznością ochrony monitorowanego przedmiotu nad ewentualną możliwością naruszenia dóbr osobistych.

Ponadto omawiano sprawy termomodernizacji budynków, w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej i sytuacji finansowej Spółdzielni.

Szeroko analizowano problemy związane ze składowaniem i odbiorem odpadów, zwracając uwagę na częste przypadki niewywiązywania się z obowiązku właściwej segregacji odpadów, dodatkowo wyrażono potrzebę większej edukacji społecznej.

Omawiano też bieżące problemy społeczne i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 30 listopada br.