W styczniu 2024 roku mieszkańcy Spółdzielni otrzymają z Kierownictw Osiedli Wypowiedzenia i zmianę wysokości stawek wraz z pismem przewodnim (część mieszkańców przedmiotową korespondencję otrzymała już w grudniu 2023 r.).

Poniżej prezentujemy treść pisma przewodniego.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że w 2024 r. zmianie ulegną opłaty uiszczane przez mieszkańców. Miesięczne opłaty za używanie lokali mieszkalnych złożone są z części zależnych i niezależnych od Spółdzielni.

Opłaty zależne od Spółdzielni (stawki eksploatacji i utrzymania nieruchomości) zostały skalkulowane z uwzględnieniem prognozy wskaźników makroekonomicznych przyjętych
w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r., w tym przewidywanej inflacji. W kalkulacji przyjęto niezbędne koszty związane z eksploatacją nieruchomości, w tym wydatki mające na celu utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Prawo budowlane. Działalność Spółdzielni opiera się w dużej mierze na usługach, w tym związanych z konserwacjami i remontami budynków. Prognozowany przyrost ich cen związany jest m.in. z dwukrotnym podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 1 stycznia 2024 r. oraz od 1 lipca 2024 r. Pomimo, że Spółdzielnia będzie ponosiła wyższe koszty już od początku roku, zostaną one uwzględnione w miesięcznych opłatach za używanie lokali mieszkalnych dopiero od 1 maja 2024 r.

Opłatami niezależnymi od Spółdzielni są m.in. opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dostarczaną energię cieplną, za wodę i odprowadzane ścieki. Spółdzielnia pełni więc wyłącznie funkcję pośrednika w rozliczeniach pomiędzy mieszkańcami, a podmiotami zewnętrznymi świadczącymi powyższe usługi. Od 19 grudnia 2023 r. weszła w życie nowa taryfa Aquanet S.A. ustalona na kolejne trzy lata. W pierwszym roku jej obowiązywania stawka za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wzrasta o około 16 % (względem stawki obowiązującej od 7 października 2023 r.). Ponadto, na podstawie informacji przekazanych przez Veolię Energię Poznań S.A., ceny dotyczące centralnego ogrzewania i podgrzewu wody w 2024 r. również ulegną zmianie. W związku z powyższym wzrost opłat za używanie lokali w 2024 r. będzie w dużej mierze niezależny od Spółdzielni.

Informujemy, iż w drugiej połowie 2023 r. Urząd Miasta Poznania wraz z firmami odbierającymi śmieci zintensyfikowały działania w zakresie kontroli prawidłowości selektywnego gromadzenia odpadów na ratajskich osiedlach. Przypominamy, że w przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów, Urząd Miasta może podwyższyć opłatę dwukrotnie do kwoty 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Zarząd Spółdzielni w celu poprawy jakości segregacji odpadów oraz ograniczenia ryzyka ewentualnej podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polecił monitorowanie pojemników na odpady oraz podjęcie działań w zakresie ograniczenia dostępu osobom postronnym do altan śmietnikowych. Prowadzi również akcję informacyjną w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Spółdzielni, a także w Ratajskiej Telewizji Kablowej i Gazecie Ratajskiej. W ramach działań edukacyjnych przekazujemy ulotkę dotyczącą zasad selektywnej zbiórki odpadów przygotowaną przez Miasto Poznań. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.poznan.pl/odpady), a także Spółdzielni (www.osiedlemlodych.pl/segregacja-odpadow).


W związku z powyższym informujemy, że w tegorocznych Wypowiedzeniach i zmianie wysokości opłat znajdą się informacje o:

 • wysokości miesięcznych składek opłat za używanie lokalu mieszkalnego (eksploatacja i utrzymanie nieruchomości, podatek od nieruchomości od powierzchni lokali o statusie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu, podatek od nieruchomości od powierzchni części wspólnej dla lokali o statusie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu);
 • najważniejszych pracach remontowych zaplanowanych na 2024 r. w nieruchomości, do której należy dany lokal mieszkalny;
 • zmianie wysokości opłat dotyczących doręczania korespondencji na wskazany adres;
 • danych kontaktowych do najważniejszych działów danego Kierownictwa Osiedla/i i służb działających na osiedlu.

Miesięczne naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego uwzględniające zawartą w Wypowiedzeniu i zmianie wysokości opłat, stawkę eksploatacji i utrzymania nieruchomości obowiązującą od 1 maja 2024 r., zostanie dostarczone mieszkańcom w kwietniu 2024 r.


Przypominamy, że Spółdzielnia prowadzi obecnie prace mające na celu wdrożenie nowego sytemu informatycznego.

Wśród modułów wspomnianego systemu, które usprawnią codzienną pracę Spółdzielni w zakresie kadr i płac, księgowości, oraz spraw członkowsko-mieszkaniowych i technicznych, znajdzie się najważniejszy z nich – Mobilny System Obsługi Mieszkańca. Ta funkcjonalność pozwoli zrealizować jeden z priorytetowych celów Spółdzielni – poprawa jakości obsługi mieszkańców. Od dłuższego czasu, mieszkańcy kierowali do Zarządu oraz Kierownictw Osiedli wnioski o ulepszenia i rozbudowę istniejącej platformy e.osiedlemlodych.pl, która w chwili obecnej umożliwia jedynie dostęp do informacji o szczegółach naliczeń czynszowych, faktur i terminach ich płatności. Nowe rozwiązanie pozwoli mieszkańcom, m.in. na:

 • zgłaszanie spraw i wniosków do Spółdzielni wraz z opisem problemu, możliwością dodania załącznika, czy wskazaniem lokalizacji na mapie;
 • otrzymywanie automatycznych powiadomień o postępach w realizacji sprawy;
 • kontrolę aktualnych i historycznych danych o obrotach i saldach posiadanych lokali mieszkalnych,
 • dostęp do informacji o szczegółach płatności;
 • dokonanie bezpośrednich płatności czynszu;
 • weryfikację zużycia mediów;
 • podanie stanu liczników;
 • odbiór wiadomości i komunikatów wysyłanych przez Spółdzielnię;
 • kontakt przez komunikator / chat.

Wdrażane obecnie rozwiązania, umożliwią także korzystanie z modułu – e-korespondencja, który pozwoli na oszczędność czasu i materiałów eksploatacyjnych. Elektroniczny obieg dokumentów usprawni procesy załatwiania spraw i umożliwi  monitorowanie ich realizacji przez mieszkańców Obecnie zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, informacje o zmianie wysokości opłat (zarówno zależnych, jak i niezależnych od Spółdzielni), które przez gospodarzy domów lub listami poleconymi dostarczane są bezpośrednio do mieszkań na początku każdego roku, wymagają uzasadnienia na piśmie. Analogiczne zasady dotyczą zawiadamiania członków Spółdzielni o obradach walnego zgromadzenia.

Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, nowy system umożliwi składanie przez Spółdzielnię ww. oświadczeń woli w formie elektronicznej i opatrywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co zgodnie z Kodeksem cywilnym jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Pełną wersję artykułu o wdrażanym systemie informatycznym można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni.


Ponadto informujemy, że w dostarczonej korespondencji, w związku ze zmianą taryfy opłat dokonaną przez Aquanet S.A., Kierownictwa Osiedli przekażą mieszkańcom Miesięczne naliczenie z tytułu opłat za używanie lokalu uwzględniające nowe stawki za wodę i ścieki. Niektóre Kierownictwa Osiedli przekażą także rozliczenia zużycia wody, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.