Działania Kierownictwa Osiedli:

W czerwcu 2023 r. kontynuowano i zakończono prace remontowe związane z dociepleniem ścian szczytowych budynku o numerach 46-52 na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Prace wykonywał Zakład Budowlano – Remontowy Spółdzielni. Kolejne budynki, tym razem na os. Rzeczypospolitej 21-27, 28-34, 35-41, 35-41, 57-63, 64-70 oraz os. Armii Krajowej 25-30, 31-35, 36-42, 43-49, 50-56 będą realizowane po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawców. Prace powinny rozpocząć się w sierpniu br., przewidywany termin ich zakończenia to 15 listopada 2023 r. Ponadto Komisja przetargowa prowadziła prace związane z wyborem wykonawców na remont 31 loggi na budynku nr 95 na os. Armii Krajowej oraz wymianę wodomierzy na trzech osiedlach.    Kontynuujemy prace związane z wygradzaniem miejsc składowania gabarytów przy altankach śmietnikowych, w tym miesiącu wykonano je przy budynkach nr 1 i 3 na os. Rzeczypospolitej.

Działania Rady Osiedli:

Rada Osiedli zapoznała się z wnioskami zgłoszonymi przez członków podczas 8, 9 i 10 części obrad Walnego Zgromadzenia. Część wniosków przekazano do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Zasobami oraz Ładu i Porządku podczas przeglądu osiedli. Przegląd ten odbył się w dniach 15, 19 i 21 czerwca br. Przyjęte przez Komisję wnioski, po ich zatwierdzeniu przez Radę są kierowane do bieżącej realizacji przez Kierownictwo bądź ujmowane są w planach na kolejne lata. Wnioski z tegorocznego przeglądu dotyczyły głównie małej architektury, zieleni i miejsc parkingowych.