Październik na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

Działania Kierownictwa Osiedli:

W październiku zakończono prace związane z dociepleniem szczytów budynków:

  • 21-27, 28-34, 35-41 oraz 64-70 na osiedlu Rzeczypospolitej,
  • 25-30, 31-35, 36-42  na osiedlu Armii Krajowej,
  • 39-45 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej.

W trakcie realizacji /z terminem zakończenia 15.11.2023 r/ są prace na budynkach:

  • 57-63 na osiedlu Rzeczypospolitej,
  • 43-49 i 50-56 na osiedlu Armii Krajowej,
  • 81-86 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej, który został włączony do realizacji w 2023 roku za zgodą Rady Osiedli. Rozszerzenie zakresu tych prac było możliwe dzięki uzyskanym oszczędnościom, na innych rodzajach robót, wykonanych w nieruchomości nr 3.

Przy docieplonych w 2023 roku szczytach budynków wykonane zostaną nowe chodniki. Prace rozpoczęły się już na os. Bohaterów II Wojny Światowej.

Zakończono remont na dwóch pionach loggii na osiedlu Armii Krajowej 95. Kierownictwo Osiedli zamierza prowadzić remonty w latach następnych – po dwa piony rocznie.

Kontynuowano wymianę wodomierzy, łącznie na 16 budynkach, z uwagi na kończący się termin legalizacji urządzeń. Najbardziej zaawansowane są prace na budynku 98 na osiedlu Armii Krajowej 98, gdzie do wymiany pozostały wodomierze w 4 lokalach mieszkalnych. Wszystkie wodomierze wyposażone są w nakładki, pozwalające na zdalny odczyt zużycia wody.

Od października rozpoczęto przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych na osiedlu Armii Krajowej 95, 98, 102 i 105, Bohaterów II Wojny Światowej 31-37 oraz Rzeczypospolitej 1, 3 i 14 oraz przegląd instalacji piorunochronnej we wszystkich zarządzanych przez Kierownictwo Osiedli budynkach mieszkalnych i użytkowych. Prace prowadzi firma wyłoniona w drodze przetargu, a osoby dokonujące przeglądów wyposażone są w imienne identyfikatory, potwierdzone pieczęcią Spółdzielni.

18, 20 i 25 października br. w Domu Kultury ‘Jędruś” odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których przedstawiono i omówiono:

  • planowane prace remontowe na 2024 rok,
  • sprawy dotyczące parkowania w zasobach Spółdzielni – propozycję wprowadzenia na terenach spółdzielni strefy płatnego parkowania, dla osób nie posiadających tytułu prawnego do lokali w naszej Spółdzielni.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ponad 120 mieszkańców. Podczas spotkań nie złożono żadnego wniosku do propozycji planu remontów, a wszystkie zapytania i propozycje przekazano do Rady Osiedli, w której zadaniach jest ich zatwierdzanie. Natomiast zapytania i propozycje dotyczące wprowadzenia strefy parkowania przekazano do zespołu powołanego przez Zarząd Spółdzielni.

Działania Rady Osiedli:

Członkowie Rady Osiedli na posiedzeniu, które odbyło się 2 października 2023 r. zapoznali się i omówili sprawy związane z zaległościami w opłatach za lokale mieszkalne oraz sprawami sądowymi dotyczącymi zaległości.

Podczas dyżuru członkowie Rady przyjęli zgłoszenie o zmianę regulaminu porządku domowego przez wprowadzenie zakazu palenia papierosów na balkonie. Wniosek zgodnie z kompetencjami  został przesłany do Rady Nadzorczej /Komisji Statutowo Regulaminowej/.