Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności będą pojawiać się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Rady Nadzorczej i Zarządu (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Ważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 11 maja do 5 lipca br.

1. Zarząd złożył do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni nieruchomości gruntowych położonych na os. Lecha, oznaczonych ewidencyjnie: obręb Żegrze, arkusz 02, działki nr 15/5 i 18/3 oraz arkusz 03, działka nr 3/1.

Przedmiotowy teren, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla osiedla Lecha, stanowi część dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 5KDW. Jest to część chodnika oraz miejsc postojowych pozostająca obecnie w trwałym zarządzie Dyrekcji Przedszkola nr 6 im. Polne Kwiatki.

Status postępowań administracyjnych w sprawie regulacji tytułu prawnego do gruntów pod budynkami mieszkalnymi na os. Lecha i os. Czecha można śledzić tutaj.

2. Zarząd podjął Uchwałę nr 33/2023 z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Agnieszce Soćko, pełniącej obowiązki Kierownika Osiedla Orła Białego, do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością os. Orła Białego.

3. Zarząd Spółdzielni podjął Uchwałę nr 34/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie półkolonii letnich i zimowych organizowanych w Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w ramach działalności kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.

Zmiana dotyczyła wprowadzenia dodatkowego sposobu zapisów na półkolonie. Do tej pory zainteresowani mieszkańcy zapisywali dzieci i młodzież osobiście oraz telefonicznie. W tym roku mogli to zrobić również internetowo, poprzez www.osiedlemlodych.pl. Podczas tegorocznej Akcji Lato, ten typ zapisów dotyczył Domy Kultury: Na Skarpie, Jagiellonka i Orle Gniazdo (pilotaż).

Z regulaminem można zapoznać się tutaj.

4. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski Kierownictw Osiedli dotyczące zatwierdzenia wysokości opłat stałych i zmiennych za c.o. oraz opłat stałych za c.w.u. w związku ze zmianą stawek za dostarczane ciepło przez Veolię Energię Poznań S.A.

Zmiana stawek wynika ze zmiany cen, wprowadzonej przez Veolia Energia Poznań S.A. od 1 maja br. zgodnie z Aneksem nr 46 do Umowy sprzedaży ciepła nr PO/236/2000/99 z dnia 5 kwietnia 2000 r., zawartym 27 kwietnia br.

Zarząd zaakceptował nowe stawki i wyraził zgodę na ich wprowadzenie 1 lipca br.

5. Zarząd Spółdzielni wybrał wykonawcę instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku na os. Orła Białego nr 4 w Poznaniu.

Zarząd dokonał wyboru oferty firmy Multisun. Koszt inwestycji wyniesie 59.446,00 zł brutto.

Obecnie panele fotowoltaiczne zainstalowane są na następujących budynkach spółdzielczych: os. Rusa 11, os. Rusa 115-19, os. Tysiąclecia 45-54 i os. Stare Żegrze 20-22.

6. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski Kierownictwa: Osiedla Piastowskiego, Osiedli Lecha i Czecha, Osiedla Tysiąclecia, Osiedli Stare Żegrze i Polan, Osiedla Orła Białego oraz Osiedla Rusa o zatwierdzenie wybranych w drodze przetargów wykonawców robót – łącznie 17 przetargów. Zarząd zaakceptował wykonawców w zatwierdzonych przetargach zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowych.

O realizacji prac, których wykonawcy zostali wybrani na podstawie ww. przetargów oraz innych działaniach Kierownictw i Rad Osiedli, można przeczytać w artykułach umieszczanych co miesiąc w zakładach poszczególnych osiedli.

7. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 83 osób.


Decyzje Rady Nadzorczej w okresie od 29 czerwca do 10 lipca

Przypomnijmy, że w związku z ustawowym wydłużeniem kadencji rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, w latach 2020, 2021 oraz 2022 (w 2022 r. Walne Zgromadzenie podjęło wyłącznie uchwały za lata 2019-2021 na piśmie) nie odbyły się stacjonarne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, a co za tym idzie nie odbyły się także wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Było to oczywiście związane z Covid-19. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia wybranych zostało 19 członków Rady Nadzorczej, po jednym członku z każdej części. Wyjątkiem była część Walnego Zgromadzenia obejmująca os. Orła Białego, z którego uprawnieni do głosowania wybrali 2 członków.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbyło się 29 czerwca, podczas którego wybrano Prezydium oraz członków komisji. Skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący – Włodzimierz Pluta
 2. Zastępca Przewodniczącego – Dawid Kafel
 3. Sekretarz – Elżbieta Świtalska
 4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bogusława Piątkowska
 5. Przewodniczący Komisji Technicznej – Andrzej Kruczkowski
 6. Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej – Jerzy Lesiński
 7. Przewodnicząc Komisji ds. Kultury i Mediów – Tadeusz Stachowski
 8. Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich i Mieszkaniowych – Jan Nowaczyński
 9. Marzena Cieloszyk
 10. Wojciech Gaczek
 11. Michał Glanc
 12. Janusz Grzelczyk
 13. Zbigniew Jenek
 14. Robert Rydlewski
 15. Zbigniew Stachowiak
 16. Piotr Stępczak
 17. Leszek Szafran
 18. Henryk Szymański
 19. Katarzyna Ślosarz

Zgodnie z § 92 Statutu Spółdzielni, do najważniejszych zadań Rady Nadzorczej należą:

 1. uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni, innych programów działalności oraz uchwalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, oraz wysokości opłat z tytułu wykupu gruntów, a także uchwalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną;
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 3. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych i wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
 4. dokonywania okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 5. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego;
 9. opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni, kierowanych do Walnego Zgromadzenia;
 10. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia;
 11. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców;
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
 13. nadzorowanie działalności Rad Osiedli w tym uchylanie ich uchwał, w szczególności gdy są one niezgodne z przepisami prawa, statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
 14. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych.

Pierwsze merytoryczne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 10 lipca, podczas którego Zarząd podsumował Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbyło się 9 maja-6 czerwca (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).

Podjęto także decyzję dot. polityki informacyjnej Rady Nadzorczej w najbliższej kadencji. Idąc przykładem Kierownictw i Rad Osiedli, Rada Nadzorcza za pomocą strony internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, będzie na bieżąco informować mieszkańców o swoich działaniach. Dodatkowo, mieszkańcy, którzy zechcą skontaktować się z radnymi, mogą korzystać z nowo powstałego adresu mailowego – radanadzorcza@osiedlemlodych.pl.

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w pokoju nr 116 (1. piętro) w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16). Najbliższy dyżur, który odbędzie się 7 sierpnia, pełnić będą Dawid Kafel (Zastępca Przewodniczącego) i Tadeusz Stachowski (Przewodnicząc Komisji ds. Kultury i Mediów).

Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni odbędzie się 28 sierpnia.