Działania Kierownictwa Osiedla:

W grudniu 2023 r. sfinalizowano większość prowadzonych na os. Piastowskim oraz ul. św. Rocha i Kórnickiej prac:

  • dokończono wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych,
  • montaż turbowentów w nieruchomościach 3, 6 i 9 zakończono odbiorem technicznym,
  • zakończono wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku na os. Piastowskim 56-62,
  • zakończono okresową roczna kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi.

Na os. Piastowskim 3 wymieniono w trybie awaryjnym drzwi wejściowe do klatki schodowej.

Trwał nadal remont pomieszczeń powsypowych w klatkach 98-100 oraz 103 na os. Piastowskim. Po przeprowadzonej modernizacji instalacji elektrycznej rozpoczęto szpachlowanie ścian i wymianę posadzki.

Wymieniono dźwigi osobowe w wejściach 21 i 102. Dźwigi zostały oddane do użytku, a odbiór nastąpił 20 grudnia 2023 roku.

Na przełomie listopada i grudnia wysłano do mieszkańców rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody, dokonanego po wcześniejszym odczycie stanów wodomierzy drogą radiową. Korespondencja zawierała również naliczenia nowego czynszu, potwierdzenie salda oraz informację o wprowadzanych przez Aquanet S.A. zmianach wysokości stawek za wodę.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 4 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia komisji, które odbyło się 27 listopada 2023 roku. Posiedzenie dotyczyło wykonania planów za rok 2023 oraz planów gospodarczych i remontowych na 2024 na os. Piastowskim oraz ul. św. Rocha i Kórnickiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Kierownictwo Osiedla projekty planów na rok 2024. Rada Osiedla na podstawie wniosków Komisji, w wyniku głosowania podjęła Uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia planu kosztów pośrednich na 2024 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i sprzedaży konserwatorów na 2024 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 1-10 na 2024 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości nr 1-10 na 2024 rok.

Następnie Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących.

Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli 7 grudnia 2023 roku w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w temacie „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na osiedlach we współpracy Miasta Poznania i Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu”, podczas którego przedstawiciele Kierownictwa Osiedli przedstawili propozycje remontów na terenach Miasta na os. Piastowskim do realizacji w 2024 r.

Na posiedzeniu przedstawiono również harmonogram posiedzeń Prezydium, Rady Osiedla i dyżurów na 2024 rok oraz powołano komisje przetargowe.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 15.01.2024 roku.